Polskie zakłady ubezpieczeń mogę reasekurować swoje ryzyko w Japonii

Dodano: 17-09-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń wystąpiła do Ministerstwa Finansów ws. umów reasekuracji z podmiotami z Japonii. Zgodnie z decyzją resortu polskie towarzystwa ubezpieczeń mogą zawierać umowy z japońskimi reasekuratorami.

Inicjatywa PIU wynika z upływającego terminu obowiązywania decyzji Komisji Europejskiej o czasowej równoważności systemu wypłacalności Japonii z systemem wypłacalności ustanowionym w Unii Europejskiej. Decyzja ta traci moc z końcem tego roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużona do tego czasu.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) umożliwia towarzystwom ubezpieczeń podejmowanie współpracy z reasekuratorami z państw trzecich, przy spełnieniu warunku posiadania stopnia jakości kredytowej na poziomie 3 lub wyżej.

Ministerstwo Finansów po konsultacjach z Komisją Nadzoru Finansowego potwierdziło, że reasekuracja z państwami spoza EOG jest dopuszczalna zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego 2015/35, nawet jeśli możliwość taka nie wynika wprost z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Europejski akt prawny obowiązuje bezpośrednio i nie wymaga implementacji do polskiego prawa.

wstecz