Pojęcie „bezpośrednio zaangażowany” w odniesieniu do stosowania obowiązku doskonalenia zawodowego

Autor: Magdalena Mirgos, prawnik | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 22-12-2021

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 29 listopada 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa UE 2016/97, dalej: IDD) i jej aktów wykonawczych.

Jedno z zadanych pytań dotyczyło prośby o interpretację, jak szeroko należ rozumieć zakres terminu „bezpośrednio zaangażowany”, ze szczególnym uwzględnieniem czynności, które mogą powodować konieczność spełniania obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego? W szczególności w odniesieniu do czynności wykonywanych przez personel pomocniczy/administracyjny.

W swojej odpowiedzi Komisja Europejska wskazała, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 IDD od dystrybutorów ubezpieczeń i reasekuracji oraz pracowników zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń lub reasekuracji wymaga się, aby posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające im odpowiednią realizację ich zadań i wykonywanie ich obowiązków. Zgodnie z art. 10 ust. 2 IDD powyższe osoby muszą spełniać wymogi w zakresie ustawicznego szkolenia i doskonalenia zawodowego w celu utrzymania odpowiedniego poziomu świadczonych usług, odpowiednio do pełnionej przez nich roli oraz rynku, na którym prowadzą działalność.

Tymi osobami są:

 • pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni;
 • pracownicy zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
 • pracownicy pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 5 IDD, wymogi te nie będą miały zastosowania do wszystkich osób fizycznych pracujących w zakładzie ubezpieczeń lub reasekuracji lub u pośrednika ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego, prowadzącego działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń lub reasekuracji. Wymóg ten będzie miał zastosowanie do (1) odpowiednich osób wchodzących w skład struktur zarządzania tymi zakładami, które są odpowiedzialne za dystrybucję w odniesieniu do produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz (2) wszystkich innych osób bezpośrednio zaangażowanych w dystrybucję ubezpieczeń lub reasekuracji.

Postanowienia IDD nie podają precyzyjnej definicji terminu „bezpośrednio zaangażowany”. Jednakże działalność polegająca na dystrybucji ubezpieczeń jest zdefiniowana w art. 2 ust. 1 pkt 1 IDD, jako działalność polegającą na:

 • doradzaniu w zakresie zawierania umów ubezpieczenia,
 • proponowaniu zawarcia umów ubezpieczenia lub
 • przeprowadzaniu innych prac przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • zawieraniu takich umów lub
 • udzielaniu pomocy w administrowaniu takimi umowami i ich wykonywaniu, w szczególności w przypadku roszczenia, w tym udzielanie informacji dotyczących jednej lub większej liczby umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez klienta za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów oraz opracowanie rankingu produktów ubezpieczeniowych obejmującego porównanie cen i produktów lub udzielanie zniżki od ceny umowy ubezpieczenia, gdy klient jest w stanie pośrednio lub bezpośrednio zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów.

Podobnie działalność polegająca na dystrybucji reasekuracji jest zdefiniowana w art. 2 ust. 1 pkt 2 IDD, jako działalność polegającą na:

 • doradzaniu przy zawieraniu umów reasekuracji,
 • proponowaniu zawarcia umów reasekuracji lub
 • wykonywaniu innych prac przygotowawczych do zawarcia umów reasekuracji,
 • zawieraniu takich umów lub
 • udzielaniu pomocy w administrowaniu i wykonywaniu takich umów, w szczególności w przypadku roszczenia, również wtedy, gdy czynności te wykonywane są przez zakład reasekuracji bez udziału pośrednika reasekuracyjnego.

Na tej podstawie „bezpośrednio zaangażowany” oznacza pracę lub nadzór nad kimś, kto osobiście pracuje nad czynnościami określonymi powyżej.

Pełna treść odpowiedzi udzielonych przez Komisję Europejską na to i inne pytania znajduje się na stronie internetowej EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/media/news/questions-answers-insurance-distribution-directive-0_en

wstecz