Outsourcing w ubezpieczeniach

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 15-03-2016
Publikator: beinsured

Nikt nie ma już chyba wątpliwości, że nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej stanowi dla rynku dość sporą rewolucję. Jednym z jej elementów jest bez wątpienia podejście do zlecania usług przez zakład ubezpieczeń firmom zewnętrznym w ramach tzw. outsourcingu.

Zakład ubezpieczeń, chcąc korzystać ze wsparcia outsourcingowego, będzie zobowiązany do opracowania, przed rozpoczęciem takiej współpracy, zasad outsourcingu, obejmujących w szczególności:

a) wykaz funkcji należących do systemu zarządzania oraz czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, które zakład zamierza powierzać w drodze outsourcingu ze wskazaniem, które z tych czynności zakład uznaje za podstawowe lub ważne,

b) kryteria wyboru podmiotu, któremu zakład zamierza powierzać wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych oraz funkcji należących do systemu zarządzania,

c) sposób realizacji warunków, o których mowa w art. 74 i art. 75 Ustawy,

d) zasady zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem, w drodze outsourcingu, wykonywania czynności oraz funkcji należących do systemu zarządzania.

Oprócz tego ubezpieczyciele będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji umów outsourcingu zawierającej co najmniej:

1) dane identyfikujące przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy powierzające wykonywanie czynności oraz funkcji należących do systemu zarządzania;

2) zakres powierzonych czynności i funkcji należących do systemu zarządzania oraz miejsce ich wykonywania;

3) okres obowiązywania umów.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej obowiązki warto ustalić, czym właściwie jest outsourcing. Zgodnie z definicją zawartą Ustawie, outsourcing oznacza „umowę między zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji a dostawcą usług, na podstawie której dostawca usług wykonuje proces, usługę lub działanie, które w innym przypadku zostałyby wykonane przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, a także umowę, na podstawie której dostawca usług powierza wykonanie takiego procesu, usługi lub działania innym podmiotom, za pośrednictwem, których wykonuje on dany proces, usługę lub działanie.”

Jak widać definicja jest dość szeroka i właściwie mogłaby objąć każdy obszar działalności zakładu ubezpieczeń. Na szczęście, Ustawa w przepisach art. 73-77 wskazuje konkretne czynności, które mogą być powierzone innemu podmiotowi w drodze outsourcingu. Jednakże, ani przytoczona definicja, ani wskazane przepisy, nie dają odpowiedzi na pytanie: co z usługami IT w zakładzie ubezpieczeń oraz jak traktować pośredników ubezpieczeniowych?

wstecz