Odsetki należne za opóźnienie w wypłacie odszkodowania podlegają opodatkowaniu

Dodano: 19-07-2016
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Kategorie :

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej (ITPB2/4511834/15/RS) stwierdził, że odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania podlegają podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W rozpoznawanej sprawie, rodzice syna, który zginął w wypadku komunikacyjnym, zgłosili się jako uposażeni do zakładu ubezpieczeń, w którym syn miał wykupioną polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków i następstw wypadku komunikacyjnego, o wypłatę odszkodowania. Zakład ubezpieczeń wypłacił kwotę 175.000 zł. Rodzice wnieśli pozew do sądu o wypłatę odszkodowania w wysokości 350.000 zł. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok Sądu I instancji, zasądzając kwotę, o którą ubiegali się rodzice, oraz należnych odsetek.

W związku z powyższym powstało pytanie uposażonych, czy za zasądzone odsetki należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych. Małżeństwo podnosiło we wniosku do Dyrektora Izby Skarbowej, że zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 289/12) odsetki należy przypisać do takiego samego źródła przychodów co należność główną, a więc podlegają opodatkowaniu w ten sam sposób. A zatem, w sytuacji zwolnienia z podatku należności głównej, a takiemu zwolnieniu podlegają kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z opodatkowania będą zwolnione także odsetki od tej należności.

W interpretacji Dyrektor zwrócił uwagę, że odsetki, będące skutkiem niewykonania zobowiązań, są świadczeniem ubocznym, pozostającym w ścisłym związku z należnością główną, jednak źródło ich powstania różni się zasadniczo od źródła powstania długu głównego. Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Dlatego też wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone.

Dyrektor wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od podatku są:

  • odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe,
  • odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,
  • odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta,
  • odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne.

Zgodnie z powyższym Dyrektor nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawców, twierdząc, że otrzymanych odsetek nie można utożsamiać z kwotami otrzymanymi z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, stąd też nie mogą być one objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą kwoty są zwolnione od podatku dochodowego. W związku z powyższym wypłacone odsetki od odszkodowania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku i wypadku komunikacyjnego, jako niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych stanowią przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

wstecz