Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (cz. III)

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 30-05-2018

Ministerstwo Finansów opublikowało w serwisie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zawiera on nowe wysokości sum gwarancyjnych na podstawie aktualizacji wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz wiele innych zmian.

Dane przekazywane do UFG

Nowelizacja wprowadza zmiany do art. 102 ustawy, dot. danych o umowach ubezpieczenia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń do UFG. Mają one na celu poprawę jakości rejestru i łatwiejsze identyfikowanie ubezpieczonych. Nowelizacja zakłada m.in., że w przypadku braku nr PESEL ubezpieczonego ZU będzie zobowiązane przekazać nr dowodu tożsamości.

Katalog danych przekazywanych do Funduszu został rozszerzony m.in. o informacje dot.:

  • daty wypowiedzenia umowy
  • pojazdu sprawcy szkody
  • rodzaju przyznanego świadczenia poszkodowanemu, nr rachunku bankowego poszkodowanego lub przyczyny odmowy realizacji roszczenia

Przepisy przejściowe

Projekt ustawy zawiera przepis przejściowy. Określa on, że do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Ponadto, w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, które staną się członkami Funduszu przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, proponuje się regulację mającą na celu zmianę z mocy prawa ich statusu na uczestników informatycznej bazy danych.

Wejście w życie

Ustawa co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Z uwagi na konieczność implementowania podwyższonych sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników, przepisy w tym zakresie wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

Natomiast w zakresie zmian w Ośrodku Informacji UFG, wprowadzanych do art. 102, zaproponowano dłuższy okres vacatio legis, aby do zmian mogły dostosować się zakłady ubezpieczeń. Obowiązywanie tych przepisów zacznie się 12 m-cy od dnia ogłoszenia. 

Inne zmiany wprowadzane do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zostały omówione na beinsured.pl w art. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

wstecz