Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (cz. II)

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 29-05-2018

Ministerstwo Finansów opublikowało w serwisie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zawiera on nowe wysokości sum gwarancyjnych na podstawie aktualizacji wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz wiele innych zmian.

Zawarcie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Projekt wskazuje, że dniem zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia OC ppm. jest ostatni dzień ochrony dotychczasowej umowy. A zatem ubezpieczony musi złożyć wypowiedzenie nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który uprzednia umowa ubezpieczenia OC została zawarta. Ostatniego dnia ochrony ubezp. następuje skutek prawny w postaci zawarcia kolejnej umowy i rozpoczęcia okresu trwania odpowiedzialności ZU.

Projekt reguluje też, że rozwiązanie umowy może nastąpić w innym dniu niż dzień nadania przesyłki, tj. w dacie wskazanej przez ubezpieczonego.

Dodane zostały też przypadki, w których dochodzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC z mocy prawa. Jako nowość pojawiła się sytuacja wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie rejestracji pojazdu, który nie został wprowadzony do ruchu. Umowa zostanie też rozwiązana z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą. Obie te sytuacja pociągają za sobą obowiązek zwrotu składki ubezpieczenia za niewykorzystany okres ochrony.    

Przeniesienie praw własności pojazdu

Projekt zakłada też, że po przeniesieniu praw własności pojazdu, skutki szkód wyrządzonych tym pojazdem nie obciążają jego poprzedniego posiadacza. 

Powiadamianie ubezpieczonego

Obecnie zakłady ubezpieczeń mają obowiązek powiadomić ubezpieczonego o zgłoszonym roszczeniu. Ustawa rozszerza ten zakres o udzielanie informacji o wypłacie odszkodowania, na żądanie ubezpieczonego. Ponadto, ubezpieczeni w całym okresie obowiązywania umowy będą mogli wyrazić zgodę na przekazywanie im informacji od towarzystwa drogą elektroniczną.  

Członkostwo w UFG

Ustawa wprowadza rozgraniczenie pomiędzy obowiązkowym uczestnictwem w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym a przystąpieniem do bazy danych ubezpieczeniowych, na zasadzie dobrowolności, poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w bazie i zawarcie odpowiedniej umowy z Funduszem. 

Inne zmiany wprowadzane do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zostały omówione na beinsured.pl w art. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (cz. I).

wstecz