Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (cz. I)

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 28-05-2018

Ministerstwo Finansów opublikowało w serwisie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zawiera on nowe wysokości sum gwarancyjnych na podstawie aktualizacji wskaźnika cen konsumpcyjnych.

Cel nowelizacji

Zmiana ustawy spowodowana jest koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności.

Nowe sumy ubezpieczeń

Dyrektywa określa następujące kwoty sum gwarancyjnych:

a) w przypadku szkody na osobie – minimalną sumę gwarancyjną podwyższono do 1.050.000 EUR na jednego poszkodowanego lub 5.210.000 EUR na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych;

b) w przypadku szkody materialnej – minimalną kwotę podwyższono do 1.050.000 EUR na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Ponadto, w wyniku przeglądu ustawy dokonanego w toku prac Podzespołu ds. przeglądu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stwierdzono o potrzebie wprowadzenia zmian lub doprecyzowania niektórych regulacji.

Nowe definicje

W projekcie nowelizacji znalazła się propozycja nowego zdefiniowania określenia „wprowadzenie pojazdu do ruchu”. Zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisu będzie to „wprowadzenie pojazdu na drogę, do strefy zamieszkania lub do strefy ruchu w rozumieniu przepisów ustawy ‒ Prawo o ruchu drogowym”. Jak wskazano w uzasadnieniu, w ten sposób dojdzie do wyeliminowania wątpliwości związanych z momentem powstania obowiązku posiadania umowy ubezpieczenia OC ppm., w szczególności w przypadku pojazdów wolnobieżnych, które wyjeżdżają z budynków oraz hal na place i drogi wewnętrzne.

Likwidacja szkód

Kolejna z propozycji zmian zawarta została w art. 14. Zgodnie z nią, wydłużony zostanie, do 90 dni, termin wypłaty odszkodowania, jeśli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania o wykroczenie. W projekcie dopuszczono też możliwość zawiadamiania uprawnionego drogą elektroniczną, jeśli wyrazi na to zgodę. Przepis ten reguluje również kwestie sporne co do wypłaty świadczenia, jakie powstają między zakładem ubezpieczeń a UFG. Projekt zakłada, że w takich sytuacjach wypłata jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń. Natomiast jeśli zostanie stwierdzona odpowiedzialność UFG, ten zwraca ZU wypłaconą kwotę świadczenia i poniesione koszty z tego tytułu. Zaproponowano też, aby obowiązki informacyjne wzawarte w art. 14. ust. 5 stosować także w stosunku do reprezentanta ds. roszczeń.

Nowelizacja ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji.

wstecz