MRiRW podało maksymalne sumy ubezpieczenia na 2020 r.

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 14-10-2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

Rozporządzenie stanowi wypełnienie przepisu art. 5 ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich, zgodnie z którym minister ds. rolnictwa co roku, do dnia 30 listopada, określa maks. sumy ubezpieczenia na następny rok.

Przy szacowaniu sum ubezpieczenia bierze się pod uwagę dwa czynniki: maksymalne ceny rynkowe i maksymalny poziom osiąganego plonu w danej uprawie lub przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia. Ważne jest, aby sumy ubezpieczenia uwzględniały możliwości budżetu i konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych.

„Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżeniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”, wyjaśniono w uzasadnieniu.     

Ustawa reguluje, że sumy ubezpieczenia są ustalane indywidualnie przez ubezpieczycieli i producentów rolnych, przy czym nie mogą być one wyższe od kwot określonych w rozporządzeniu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt wraz z uzasadnieniem jest dostępny w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl. 

Pliki do pobrania

wstecz