Ministerstwo Finansów uwzględniło uwagi PIU dot. projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 27-03-2017
Publikator: Rządowe Centrum Legislacji

W dniu 24 marca 2017 r. w serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany drugi projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (czytaj więcej: Jest nowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Część najistotniejszych zmian została wprowadzona po ostatnich uwagach Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu, które pojawiły się na serwisie RCL dzień przed publikacją drugiej wersji projektu ustawy.

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 16 marca br. przekazała do Ministra Rozwoju i Finansów dwie propozycje dotyczące implementacji nowych regulacji do drugiej wersji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Pierwsza z nich dotyczyła wyłączenia w stosunku do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową zastosowania zasady równomiernego rozłożenia w czasie wydatków z tytułu prowizji pośrednika ubezpieczeniowego. Natomiast druga propozycja odnosiła się do informowania klienta o wysokości kosztów dystrybucji związanych z oferowaną umową UFK, w tym ujawniania wynagrodzeń otrzymywanych przez dystrybutorów ubezpieczeń.

Jak zauważa Izba, wprowadzenie w ustawie o działalności ubezpieczeniowej zasady równomiernego rozłożenia w czasie wydatków z tytułu prowizji pośrednika ubezpieczeniowego wynikało ze zidentyfikowanych na rynku ubezpieczeń z UFK praktyk przenoszenia na klienta kosztów wypłat prowizji agencyjnych w postaci opłat likwidacyjnych. Według PIU powyższy cel może zostać osiągnięty także poprzez wprowadzenie do umów agencyjnych mechanizmu proporcjonalnego zwrotu otrzymywanych przez agenta prowizji w przypadku rozwiązania zawartej za jego pośrednictwem umowy ubezpieczenia z UFK ze składką jednorazową.

Komisja Nadzoru Finansowego, która została poproszona przez Ministerstwo o przygotowanie odpowiedzi na uwagi PIU, wskazała, że w jej ocenie powyższa propozycja nie wyeliminuje praktyki wypłacania pośrednikom wysokich jednorazowych prowizji z tytułu zawarcia umowy UFK. „W ocenie UKNF takie rozwiązanie nie jest wystarczające dla zapewnienia najwyższego stopnia ochrony interesów klientów. Konieczność zwrotu odpowiedniej części prowizji wpływa w pewnym stopniu na brak interesu zakładu ubezpieczeń w obciążaniu klienta kosztami tej prowizji. Jednakże wprowadzenie możliwości wypłacania przez zakład ubezpieczeń jednorazowego wynagrodzenia, które PIU chce traktować za równoważne równomiernemu rozłożeniu wynagrodzenia w czasie, nie zmieni postrzegania przez pośrednika ubezpieczeniowego umowy UFK jako możliwości uzyskania jednorazowo wysokiej prowizji” – napisał UKNF.

W przypadku drugiej propozycji PIU dot. ujawniania wysokości prowizji przy dystrybucji ubezpieczeń z UFK, w której gwarantowana wysokość świadczenia z tytułu śmierci jest niższa niż 10-krotność rocznej składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu tej umowy w każdym z pierwszych 5 lat ubezpieczenia. Ze względu na złożoność i skomplikowanie zasad naliczania wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych, Izba zaproponowała, aby nałożyć obowiązek informowania klienta o wskaźniku założonych kosztów akwizycji przyjętych dla danej umowy ubezpieczenia na etapie tworzenia produktu oraz sumy składek z danej umowy w zalecanym okresie utrzymywania umowy. „W ocenie Izby pozwoli to na przekazanie klientowi spójnej informacji o kosztach dystrybucji dla danej umowy ubezpieczenia oraz pozwoli mu na zrozumienie jak te koszty mogą wpłynąć na zwrot z planowanej przez niego inwestycji związanej z umową ubezpieczenia na życie” – wskazała PIU w uwagach.

Propozycja ta spotkała się z pełną aprobatą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, co zostało już wcześniej wyrażone przez Komisję w trakcie konsultacji publicznych nad projektem oraz podczas konferencji uzgodnieniowej (czytaj więcej: Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów poświęcona projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Powyższa propozycja została zawarta w art. 24 ust. 2 i 3 oraz art. 25 ust. 2 i 3 kolejnego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który przedstawiliśmy w tekście pt. Jest nowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

wstecz