MF: krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji mogą zawierać umów reasekuracji z podmiotami z państw trzecich

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 10-12-2019
Publikator: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pismo Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazało, że dopuszcza się możliwość zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji umów reasekuracji i umów retrocesji z reasekuratorami, którzy nie mają siedziby w państwie posiadającym system wypłacalności uznany za równoważny lub tymczasowo równoważny z systemem ustanowionym zgodnie z art. 172 dyrektywy Wypłacalność II.

Resort w odpowiedzi podkreślił, że kwestia współpracy krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z reasekuratorami z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których system wypłacalności nie został uznany, była regulowana na poziomie unijnego prawodawstwa i wielokrotnie zmieniana w ostatnich latach. Ostateczną regulację w tym zakresie zawarto w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r., będącym uzupełnieniem dyrektywy Wypłacalność II, w którym określono techniki ograniczania ryzyka. Przepis art. 211 ust. 1 rozporządzenia ustanawia, że kontrahentem może być również zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji z państwa trzeciego, którego system wypłacalności nie został uznany za równoważny lub czasowo równoważny z systemem wypłacalności ustanowionym w Unii Europejskiej zgodnie z art. 172 dyrektywy Wypłacalność II i któremu został przypisany stopień jakości kredytowej równy 3 lub lepszy.

W konsekwencji, pozwala to stwierdzić, że rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 rozszerza krąg podmiotów, z którymi mogą być zawierane umowy reasekuracji przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji, względem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która w art. 177 ust. 2 umożliwia jedynie podejmowanie i wykonywanie na terenie RP działalności reasekuracyjnej przez zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą poza UE przez główny oddział lub bezpośrednio z terytorium państwa, w którym ma siedzibę, jeżeli system wypłacalności tego państwa został uznany za równoważny lub czasowo równoważny z systemem wypłacalności ustanowionym w UE albo została zawarta umowa.

Jednak polski ustawodawca dokonał nowelizacji ww. przepisu ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dodała ona do art. 177 ust. 5, zgodnie z którym w przypadku zawarcia przez UE umowy międzynarodowej, działalność reasekuracyjna, wykonywana przez zakłady reasekuracji i zakłady ubezpieczeń z siedzibą poza terytorium UE, będzie wykonywana zgodnie z warunkami tej umowy. Delegację tę wprowadzono jako skutek podpisania umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi ws. środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji. Jak podało MF, w przyszłości przepis ten może mieć zastosowanie również do reasekuratorów z siedzibą w innych państwach niebędących członkami UE w przypadku zawarcia przez UE analogicznych umów międzynarodowych. Czytaj więcej: Sejm zatwierdził rozszerzenie składu KNF i nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Kwestia ta jest równie istotna z pespektywy planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Została ona uregulowana w ustawie o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią art. 7 tej ustawy, do wykonywania działalności reasekuracyjnej w Polsce przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji z siedzibą w UK, który przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywał działalność reasekuracyjną w Polsce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania działalności reasekuracyjnej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji z innego niż Polska państwa członkowskiego UE, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Czytaj więcej: Prezydent podpisał ustawę dot. działalności w Polsce brytyjskich instytucji finansowych po twardym brexicie

Pliki do pobrania

wstecz