Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Autor: Marcin Zimny, doradca podatkowy, partner, dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca pr., senior associate w ZIMNY Doradcy Podatkowi

Dodano: 21-06-2018

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą:

  • udzielonych kredytów (pożyczek),
  • udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek oraz
  • nabytych przez bank hipoteczny wierzytelności w celu emisji listów zastawnych.

Z ustawy o CIT zniknęły art. 38b i art. 38c. W związku z tym nie ma już podstawy prawnej dla dokonywania przez banki porównania:

  • odpisów aktualizujących z rezerwami na ryzyko związane z działalnością banków,
  • rezerwy na nieudokumentowane ryzyko kredytowe z wysokością rezerwy na ryzyko ogólne.

Znikł zatem obowiązek prowadzenia podwójnej ewidencji (dla celów rachunkowych i podatkowych), w celu limitowania odpisów aktualizujących rezerwami celowymi.

Dla banków tych przewidziany został nowy przepis szczególny - art. 16 ust. 1 pkt 26c ustawy CIT. Uregulowano w nim kwestie ujmowania w kosztach podatkowych odpisów na oczekiwane straty kredytowe, tworzonych na podstawie MSSF 9.

W świetle głębokich zmian zawartych w nowelizacji istotne są zwłaszcza przepisy przejściowe (art. 12 ustawy nowelizującej). Regulują kwestię różnic mogących powstać w podatkowej wycenie aktywów finansowych.

Stosowanie przepisów przejściowych omawia MF w wyjaśnieniach na swojej stronie internetowej. Publikacja jest dostępna pod linkiem.

Autorzy:
Marcin Zimny, doradca podatkowy, partner
Dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny, senior associate
ZIMNY Doradcy Podatkowi

Tagi: kredyt, podatek
wstecz