Kierowca z punktami karnymi zapłaci wyższe OC. Będą nowe zasady szacowania składek za OC ppm.

Dodano: 14-07-2021

Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian dot. Prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze jego elementy dal branży ubezpieczeniowej to nowe zasady szacowania wysokości składki za ubezpieczenie OC ppm. ora rozszerzenie dostępu do danych zawartych w CEPiK.

W dniu 13 lipca br. RM opowiedziała się za przyjęciem założeń projektu nowelizacji ustawy – Prawo oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedłożył minister infrastruktury. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. poprzez skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami. W tym celu rząd zaproponował zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, a środki z mandatów wyłącznie do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego są finansowane inwestycje drogowe.

Jedną z istotnych zmian dla zakładów ubezpieczeń jest uzależnienie wysokość składki O ppm. od liczby punktów karnych. W związku z tym w projekcie zawarto przepis umożliwiający zakładom ubezpieczeń dostęp do danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości co do zmian w kodeksie karnym.

wstecz