Jest projekt nowego rozporządzenia ws. ubezpieczenia OC dla domów maklerskich

Dodano: 02-12-2019

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego. Zastąpi ono obecnie obowiązujący akt prawny w tym zakresie.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Dokonała ona m.in. zmiany zakresu działalności domu maklerskiego, co objęte jest obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecne rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego. Projekt rozporządzenia co do zasady utrzymuje obecne rozwiązania.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, z zakresu ubezpieczenia wyłącza się przypadki społecznie uzasadnione, jak również sytuacje nadzwyczajne, którym trudno jest się przeciwstawić. Są to szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia innego niż prawa majątkowe wynikające z instrumentów finansowych oraz powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Ubezpieczenie OC nie obejmuje też kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub jego zaniechania.

Projekt reguluje ponadto, że zakład ubezpieczeń nie może dokonać umownego ograniczenia wysokości odszkodowania.

Zaproponowano analogiczny termin powstania obowiązku ubezpieczenia jak z obecnie obowiązującym. A zatem obowiązek ubezpieczenia OC dla domu maklerskiego powstanie nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Również wysokości minimalnych sum gwarancyjnych zostały utrzymane na obecnym poziomie. Jak podano w uzasadnieniu, ministerstwo finansów nie otrzymało z rynku sygnałów, iż obowiązujące minimalne sumy gwarancyjne zostały wyznaczone na zbyt niskim poziomie.

Przepisy rozporządzenia będą stosowane do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt wraz z uzasadnieniem jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

wstecz