Jakie zmiany legislacyjne czekają ubezpieczycieli w 2019 r. (cz.I)?

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 05-12-2018

Mijający rok 2018 przyniósł branży ubezpieczeniowej kilka istotnych zmian wynikających z nowych ustaw. Przede wszystkim zakłady ubezpieczeń i inne podmioty działające na tym rynku musiały dostosować swoje procesy organizacyjne do nowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz dystrybucji ubezpieczeń, w tym działalności pośredników ubezpieczeniowych. Już teraz można wskazać, jakie zmiany spotkają ubezpieczycieli w przyszłym roku.   

Ustawa o PPK

19 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Jest jeden z najważniejszych projektów tej kadencji rządu, mający na celu zwiększenie kapitału na inwestycje w gospodarce narodowej i podniesienie poziomu oszczędności emerytalnych Polaków.

Ustawa wprowadza nowy program długoterminowego oszczędzania emerytalnego. Zgodnie z treścią przyjętej ustawy, środki pracowników będą mogły być gromadzone m.in. w ramach umów ubezpieczenia na życie z UFK. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019. Jednak program wystartuje dopiero 1 lipca 2019. Jako pierwsi umowy o zarządzanie PPK będą musieli zawrzeć podmioty, które na dzień 31 grudnia br. zatrudniały więcej niż 250 osób – oznacza to, że obowiązek ten w pierwszej transzy obejmie prawie wszystkie grupy ubezpieczeniowe.

Zgodnie z ustawą, zakłady ubezpieczeń, które będą chciały oferować PPK muszą spełniać określone w ustawie warunki, tj. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z UFK, posiadać kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł, zarządzać odpowiednią liczbą funduszy inwestycyjnych stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników. Podmioty muszą spełnić ww. warunki łącznie.

Co ważne, ustawa wyłącza środki zgromadzone w ramach PPK, w tym w produktach ubezpieczenia na życie z UFK, z podstawy opodatkowania tzw. podatkiem bankowym. W praktyce zakłady ubezpieczeń będą mogły pobierać wynagrodzenie stałe za prowadzenie funduszy w wysokości maksymalnie 0,5% aktywów netto. W przypadku zakładów ubezpieczeń na życie stawka ta będzie przeznaczona również na opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

23 października br. Sejm opowiedział się za nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa podnosi sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Zgodnie z treścią ustawy od przyszłego roku sumy ubezpieczenia będą wynosić:

  • 5,21 mln euro na jedno zdarzenie w przypadku szkód osobowych
  • 1,050 mln euro na jedno zdarzenie w przypadku szkód materialnych

Podniesienie sum gwarancyjnych wynika z unijnej dyrektywy komunikacyjnej, która określa wyższe sumy ubezpieczenia w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych na terenie UE, o 4,14%. Ich aktualizacja następuje co pięć lat. Wzrosty są spowodowane wyższymi wskaźnikami indeksu cen towarów i usług (inflacją). 

Ministerstwo Finansów, które odpowiada na nowelizację, podawało, że podniesienie sum ubezpieczenia nie wpłynie na podwyżkę składek ubezpieczeniowych. Jednak zakłady ubezpieczeń muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów. 

Ustawy określa także, że w przypadku sporu między Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a zakładem ubezpieczeń dotyczącego ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej, wypłaty kwoty odszkodowania niezwłocznie dokonuje zakład ubezpieczeń, tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania z Funduszu akt dotyczących szkody. Jeżeli po dokonaniu wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń zostanie ustalona odpowiedzialność Funduszu, to UFG będzie musiał zwrócić zakładowi ubezpieczeń wypłacone odszkodowanie (lub jego część) oraz poniesione z tego tytułu koszty.

wstecz