Istotne dostosowanie produktu zgodnie z IDD – na czym polega?

Autor: Magdalena Mirgos, prawnik | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 14-04-2021

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa UE 2016/97, dalej: IDD) i jej aktów wykonawczych.

Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, co mogłoby stanowić „istotne dostosowanie istniejącego produktu” w rozumieniu przepisu art. 25 IDD regulującego wymogi w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim.

W swojej odpowiedzi Komisja Europejska wskazała, że art. 25 ust. 1 IDD stanowi, że „Zakłady ubezpieczeń, a także pośrednicy, którzy tworzą jakikolwiek produkt ubezpieczeniowy przeznaczony do sprzedaży klientom, utrzymują w mocy i stosują proces zatwierdzania każdego produktu ubezpieczeniowego lub istotnych dostosowań istniejącego produktu ubezpieczeniowego, zanim zostanie on wprowadzony do obrotu lub do dystrybucji wśród klientów, a także dokonują przeglądu tego procesu.”

Oznacza to, że twórcy muszą przestrzegać wymogów w zakresie zarządzania produktem nie tylko wtedy, gdy wprowadzają na rynek nowo opracowany produkt ubezpieczeniowy, ale także wtedy, gdy w znaczący sposób dostosowują jeden ze swoich istniejących produktów ubezpieczeniowych (zob. również art. 4 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego (UE) 2017)/2358). Dostosowanie istniejącego produktu ubezpieczeniowego może dotyczyć istotnych cech produktu, takich jak zakres ochrony ubezpieczeniowej, cena i koszty produktu ubezpieczeniowego, ryzyka wynikające z inwestycji bazowych ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, zmiana rynku docelowego określonego przez twórcę produktu ubezpieczeniowego oraz ewentualne prawa do odszkodowania i gwarancji na korzyść klientów. To, czy dostosowanie jest „istotne”, należy przede wszystkim ocenić z perspektywy przeciętnego klienta. Istotnym kryterium jest pytanie, czy dostosowanie produktu ubezpieczeniowego zmienia kompatybilność produktu z rynkiem docelowym i wymaga dostosowania rynku docelowego. Na przykład dostosowanie struktury cen i kosztów do inflacji można uznać za nieistotne, podczas gdy wzrost ceny / kosztu, który znacząco wpływa na zwrot z ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, należy uznać za znaczący, ponieważ wzrost ten zmienia oczekiwania co do zwrotu z tytułu takiego produktu.

Pełna treść odpowiedzi udzielonych przez Komisję Europejską na to i inne pytania znajduje się na stronie internetowej EIOPA, pod linkiem: https://www.eiopa.europa.eu/content/questions-answers-insurance-distribution-directive_en

wstecz