Czy wykonawca w trakcie procedury uzupełniania braków, może przedstawić zupełnie nową treść dokumentu podmiotowego?

Autor: Paweł Kaczmarek, radca prawny | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 16-08-2021

W jednym z najnowszych wyroków Krajowa Izba Odwoławcza pochyliła się nad aspektem dotyczącym dozwolonego zakresu uzupełnienia dokumentów podmiotowych. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli wykonawca nie złożył takich dokumentów, są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia.

Wątpliwości budziło czy wykonawca, uzupełniając dokument podmiotowy, powinien ograniczyć się wyłącznie do uzupełnienia braków, na które zwrócił mu uwagę zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia, czy może również dowolnie zmienić pozostałą treść przedstawionego dokumentu, a tym samym w rzeczywistości przedstawić zupełnie nowy dokument podmiotowy.

KIO w orzeczeniu potwierdziła prawidłowość działania wykonawcy, który przedstawił na wezwanie do uzupełnienia braków, całkowicie nowy wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia. Uzasadniając swoje stanowisko, Izba powołała się na art. 126 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym podmiotowe środki dowodowe składane na wezwane zamawiającego muszą być aktualne na dzień ich złożenia. Zdaniem Izby w przypadku uzupełniania tych dokumentów, powyższa zasada pozostaje nadal obowiązująca, a:

„skoro wykaz osób składany w ramach uzupełnienia musi być aktualny na dzień jego złożenia, to należy przyjąć, że informacje w nim zawarte także muszą być aktualne na ten moment, a tym samym dopuszczalna jest zmiana przez wykonawcę osób wskazanych do realizacji zamówienia, jak i wymaganych informacji dotyczących tych osób”.

Należy jednak podkreślić, że Izba w tym przypadku za nieudowodnione uznała twierdzenia odwołującego, jakoby wykonawca pierwotnie w wykazie zawarł osoby, których doświadczenie nie potwierdzało spełniania przez tego wykonawcę warunków postępowania. A wykazanie tej okoliczności mogłoby mieć zasadniczy wpływ na ocenę stanu faktycznego przez KIO i końcowy wyrok.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lipca 2021 r., sygn. akt KIO 1704/21.

wstecz