Ceny materiałów i kosztów rosną, a zgodnie z nową ustawą PZP wykonawcom należy się waloryzacja wynagrodzenia

Autor: Paweł Kaczmarek, radca prawny | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 26-07-2021

Obecny okres na rynku budowlanym to w zasadzie już galopujące ceny materiałów wykorzystywanych przy robotach budowlanych. W przypadku niektórych z nich, wzrost cen osiągnął lub przekroczył pułap nawet 100 proc. Duży wzrost cen dotyczy jednak nie tylko materiałów, ale również usług związanych z realizacją zamówień. Stopień inflacji zbliżający się obecnie do poziomu 5 proc. odbił swoje konsekwencje na szybującym wzroście cen m.in. usług bankowych czy usług wywozu odpadów. To jednak nie wszystko, ponieważ drożeją także media takie jak prąd czy paliwo.

W konsekwencji przedmiotowej sytuacji, z dużym prawdopodobieństwem może okazać się, że skalkulowana wcześniej przez wykonawcę cena za wykonanie zamówienia publicznego nie odpowiada obecnym realiom rynkowym, co grozi poniesieniem dużych strat w przypadku dalszej realizacji kontraktu.

Z pomocą może przyjść wykonawcom w takim przypadku art. 439 ust. 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem, w umowach zawieranych od dnia 1 stycznia 2021 r., na okres dłuższy niż 12 miesięcy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zamawiający ma obowiązek określenia zasad waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Wykonawcy zyskują więc istotne narzędzie, pozwalające na ochronę własnych interesów finansowych. Należy jednak pamiętać, że zamawiający przy konstruowaniu klauzuli waloryzacyjnej ma pewną swobodę w określeniu szczegółowych warunków jej realizacji. To od zapisów konkretnej umowy zależało więc będzie, jaki wzrost poziomu kosztów będzie uprawniał do wystąpienia z wnioskiem o waloryzację, w jakim terminie wykonawca będzie mógł się o nią ubiegać oraz jak wzrośnie ostatecznie jego wynagrodzenie.

Warto więc już teraz przeanalizować zawarte w trybie zamówień publicznych kontrakty i być świadomym przysługujących wykonawcy uprawnień do weryfikacji zaproponowanego wcześniej wynagrodzenia umownego.

Rekomendacje CZTR:

  1. Wykonawcy, którzy zawarli w dacie obowiązywania nowej ustawy PZP umowy na roboty budowlane lub usługi, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy, powinni rozważyć możliwość wystąpienia do zamawiającego z wnioskiem o waloryzację wynagrodzeń zawartych w kontraktach.
  2. Procedura waloryzacji może przewidywać szczegółowe wymogi (m.in. terminy) i reguły postępowania wykonawcy, więc warto już zawczasu przygotować się do jej zastosowania.
wstecz