Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2016 r.

Dodano: 12-09-2016

Zarząd UFG opublikował sprawozdanie z działalności za I półrocze 2016 r.

I. Przychody UFG

W I połowie 2016 r. UFG uzyskał ponad 151 mln zł przychodu. Do podstawowych przychodów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały:

· przychody ze składek wnoszonych na rzecz UFG przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych,

· przychody z opłat oraz 

· przychody z tytułu roszczeń regresowych.

Przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. wyniosły 72,746 mln zł, w tym 67,5 mln zł pochodziło od zakładów krajowych, a pozostałą kwotę 5 mln zł wpłaciły zagraniczne zakłady ubezpieczeń, posiadające swoje oddziały w Polsce lub prowadzące działalność w oparciu o swobodę świadczenia usług. Przychody ze składek zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., zwiększyły się o 14,7 mln zł (25%). W analizowanym okresie najwyższą kwotę do UFG wniósł PZU S.A. – prawie 25 mln zł.

Z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC w I półroczu 2016 r. przychody UFG wyniosły łącznie 52 mln zł i były niższe w stosunku do I półrocza 2015 r. o 22% r/r. Prawie wszystkie pochodziły z tytułu braku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Od początku 2016 r. UFG zarejestrował 40,5 tys. nowych spraw (o 7 tys. mniej niż w I poł. 2015 r.) oraz zakończył nałożeniem kary 30,6 tys. spraw.

Przychody z tytułu regresów wyniosły łącznie 27 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym UFG prowadził łącznie 16 tys. postępowań regresowych o łącznej kwocie 195 mln zł.

II. Koszty UFG

Do podstawowych kosztów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały:

· odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych,

· odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.

W I półroczu 2016 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosły 54 mln zł (wzrost w stosunku do I półrocza 2015 r. o 13,14%). Największy wzrost odnotowano w wypłatach rent, które zwiększyły się z 4,8 mln zł w I poł. 2015 r. do kwoty 6 mln zł w analizowanym okresie. Powyższa suma została przekazana na spłatę 3 196 szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, z czego wypłat odmówiono w prawie co 3. zgłoszonej szkodzie (1 547 odmów), oraz 906 rent z ubezpieczeń obowiązkowych. W tym czasie do Funduszu ogółem wpłynęło 3 213 nowych szkód z ubezpieczeń obowiązkowych. Fundusz wystosował 165 nowych wniosków o zwrot odszkodowań do zakładów ubezpieczeń, a w analizowanym okresie otrzyma zwroty o łącznej wartości 1,8 mln zł.

Z tytułu upadłości i likwidacji zakładów ubezpieczeń UFG wypłaciło kwotę 5,3 mln zł obejmującą 70 szkód z upadłości. W okresie pierwszego półrocza zgłoszono 20 nowych szkód z upadłych zakładów ubezpieczeń. Wszystkie zgłoszone szkody dotyczyły TUiR „Polisa” S.A.

wstecz