KNF: Odszkodowania i świadczenia wypłacone przez zakłady ubezpieczeń po III kw. 2016 r.

Dodano: 21-02-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W strukturze kosztów zakładów ubezpieczeń, po III kwartałach 2016 r., dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto. Stanowiły one 52,64% łącznych kosztów, tj. blisko 27 mld zł (wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów). W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wartość ta zwiększyła się o 1,13 mld zł (4,38%) – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2016 r.

W dziale ubezpieczeń na życie w ciągu trzech kwartałów 2016 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 13,52 mld zł, co stanowi nieco ponad połowę łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń (50,10%). Wartość wypłaconych świadczeń w dziale I spadła o 7,21%, tj. o 1,05 mld zł mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o 22,13%, z poziomu 6,13 mld zł do poziomu 4,77 mld zł. W badanym okresie, niewielki spadek odnotowano również w grupie 4 (ubezpieczenia rentowe) – o 0,11 mln zł. W pozostałych grupach ubezpieczeń działu I odnotowano wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto. Największy nastąpił w grupie 3 (ubezpieczenia na życie z UFK) – o 3,12%, z poziomu 6,73 mld zł do poziomu 6,93 mld zł. A zatem, w III kwartałach 2016 r. utrzymała się tendencja zapoczątkowana w I kwartale 2015 r. - wyższe odszkodowania i świadczenia działu I są wypłacane z tytułu ubezpieczeń grupy 3, a nie z tytułu ubezpieczeń grupy 1.

W dziale II w analizowanym przez KNF okresie odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 13,47 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ich wartość wzrosła o 19,34%, czyli o 2,18 mld zł.

W rozkładzie na poszczególne grupy ubezpieczeń wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był przede wszystkim większymi wypłatami w grupie 10 (OC komunikacyjna) – o 14,83%, z poziomu 4,97 mld zł do poziomu 5,71 mld zł, w grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych) – o 77,13% z poziomu 0,73 mld zł do 1,29 mld zł oraz w grupie 3 (AC komunikacyjna) – o 9,64%, z poziomu 2,84 mld zł do poziomu 3,11 mld zł.

Jak wynika z raportu, największy spadek wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń w dziale II odnotowano w grupie 8 (ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami) – 1,43% z poziomu 1 mld zł do poziomu 0,98 mld zł oraz w grupie 15 (gwarancja ubezpieczeniowa) – o 14,75% z poziomu 0,09 mld zł do poziomu 0,08 mld zł.

Najwyższe odszkodowania i świadczenia działu II, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, wypłacono z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (grupa 10 i 3). Udział obu grup w odszkodowaniach i świadczeniach działu II jest nadal bardzo duży (dla grupy 10 wyniósł 44,21%, a dla grupy 3 – 24,09%).

Wskaźnik szkodowości w udziale własnym działu II w okresie III kwartałów 2016 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 1,89 p.p. Oznacza to, iż zakłady ubezpieczeń tego działu na wypłatę odszkodowań i świadczeń przeznaczyły prawie 65,13% składki zarobionej.

Pełny raport dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/Images/sektor_ubezpieczen_IIIQ_2016_tcm75-49308.pdf

wstecz