Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dodano: 27-12-2017
Publikator: Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dziennik Ustaw z dnia 18 grudnia 2017 r. poz. 2361

Ustawa określa:

  • warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).

Ustawa zmienia m.in.:

  • ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
  • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
  • ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz