Rozporządzenie w sprawie danych gromadzonych w bazie UFG

Dodano: 03-08-2016
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 2 sierpnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. z 18 lipca 2016 r., poz. 1040).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych gromadzonych w informatycznej bazie, o której mowa w odpowiednich przepisach ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, oraz termin ich przekazywania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Chodzi o dane dotyczące m.in.

  • ubezpieczonego, współubezpieczonego, ubezpieczającego, poszkodowanego, uprawnionego lub upoważnionego do otrzymania odszkodowania lub świadczenia;
  • posiadaczy lub kierujących pojazdami mechanicznymi uczestniczącymi w zdarzeniu, usługodawców uczestniczących w procesie likwidacji szkody,
  • właściciela i współwłaściciela przedmiotu ubezpieczenia, leasingodawcę,
  • świadka zdarzenia, a także uczestniczących w procesie likwidacji szkody rzeczoznawcy, biegłego i lekarza,
  • opiekuna prawnego ubezpieczonego lub osoby trzeciej, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia, kuratora sprawującego kuratelę, osoby pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu.

Dane gromadzone w informatycznej bazie UFG, o których mowa w Rozporządzeniu to m.in.:

  • informacje o zawartych umowach ubezpieczenia (m.in. datę zawarcia i datę rozwiązania umowy),
  • informacje dotyczące pojazdu (m.in. numer VIN lub numer nadwozia, podwozia lub numer seryjny, numer rejestracyjny, markę, model),
  • zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, z tytułu którego zgłoszono roszczenie,
  • zgłoszone zdarzenia ubezpieczeniowe (m.in. dane o miejscu zdarzenia - kraj, miejscowość, opis miejsca; oraz o rodzaju zdarzenia, datę i czas),
  • informacje o zgłoszonych roszczeniach oraz o wypłaconych i niewypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach oraz o przyczynach odmowy wypłaty odszkodowań i świadczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem, zakład ubezpieczeń przekazuje do Funduszu posiadane dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich uzyskania.

Treść Rozporządzenia do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz