Rozporządzenie Komisji (UE) ustalające informacje techniczne

Dodano: 03-01-2019
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1699 z dnia 9 listopada 2018 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2018 r. do dnia 30 grudnia 2018 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 13 listopada 2018 r., L 285

Zgodnie z treścią rozporządzenia, przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2018 r. do dnia 30 grudnia 2018 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne ustalone dla każdej waluty.

Informacje wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania, korekty dopasowującej, korekty z tytułu zmienności są następujące:

  • odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka;
  • spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej;
  • korekty z tytułu zmienności dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń.

Informacje te zostały określone w załącznikach do rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 listopada 2018 r. i stosuje się je od dnia 30 września 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz