Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Dodano: 02-01-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r., poz. 2448

Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Nowelizacja wprowadza m.in. wyższe sumy ubezpieczenia w obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych i OC ppm. Zgodnie z nowelizacją wysokości sum ubezpieczenia będą wynosić:

  •  w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ponadto ustawa wprowadza regulację określającą, iż w przypadku sporu pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a zakładem ubezpieczeń, dotyczącego ustalenia, który z nich jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, wypłata jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od UFG. Natomiast jeżeli po dokonaniu takiej wypłaty zostanie ustalona odpowiedzialność Funduszu w całości lub w części, to będzie on zobowiązany do zwrotu zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania lub jego części i poniesionych kosztów.

Ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz