Dyrektywa nr 76/580/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 18-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 29 czerwca 1976 r. przyjęła dyrektywę nr 76/580/EWG. Celem dyrektywy tej była zmiana dyrektywy nr 73/239/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa została wydana w związku z decyzją 75/250/EWG z dnia 21 kwietnia 1975 r., w której Rada określiła europejską jednostkę rozrachunkową odzwierciedlającą przeciętną wartość zmian wszystkich walut Państw Członkowskich. W dyrektywie wskazano, że kurs przeliczeniowy każdej waluty wobec tej jednostki rozliczeniowej ustalany jest automatycznie poprzez odniesienie do dziennych notowań na rynkach walutowych. Zdaniem Rady, korzystanie z europejskiej jednostki rozrachunkowej ustawia towarzystwa ubezpieczeniowe na tej samej płaszczyźnie konkurencji.

Pliki do pobrania

wstecz