Dyrektywa nr 72/166/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 24 kwietnia 1972 r. przyjęła dyrektywę nr 72/166/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności. Dyrektywa została przyjęta aby „mieszkańcy państw członkowskich stawali się bardziej świadomi realności wspólnego rynku i aby w tym celu zostały przyjęte środki celem zliberalizowania w większym stopniu zasad odnoszących się do przepływu osób i pojazdów mechanicznych podróżujących między państwami członkowskimi”.

Pliki do pobrania

wstecz