Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 18-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 5 marca 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/13/WE. Dyrektywa ta zmieniała dyrektywę Rady nr 73/239/EWG w sprawie marginesu wypłacalności wymaganego od zakładów oferujących ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie. Przyjęcie dyrektywy 2002/13/WE było efektem spotkań Rady Europejskiej w Kolonii w dniach 3 i 4 czerwca oraz w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r., na których zaaprobowano plan działań branży usług finansowych, uznający znaczenie marginesu wypłacalności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w celu ochrony posiadaczy polis ubezpieczeniowych na jednolitym rynku poprzez zapewnienie spełnienia przez spółki ubezpieczeniowe wystarczających wymogów kapitałowych w stosunku do charakteru ponoszonego przez nie ryzyka.

Pliki do pobrania

wstecz