Druga Dyrektywa Rady Unii Europejskiej

Dodano: 18-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 22 czerwca 1988 r. została uchwalona tzw. druga dyrektywa rady nr 88/357/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług. W dyrektywie tej dokonano również zmiany i uzupełnienia tzw. pierwszej dyrektywy nr 73/239/EWG. Przedmiotem dyrektywy 88/357/EWG jest ustanowienie szczególnych przepisów odnoszących się do swobody świadczenia usług przez zakłady ubezpieczeniowe oraz dotyczących grup ubezpieczeń objętych pierwszą dyrektywą.

Pliki do pobrania

wstecz