Wydatkowanie środków unijnych – Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2018

Autor: Joanna Hołowińska

Dodano: 10-10-2019

Europejski Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu z wydatkowania środków unijnych za 2018 r.  opisał problem zbytniej komplikacji przepisów krajowych względem regulacji UE.

Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił prawidłowość wydawania środków unijnych i uznał, że ze względu na zbyt skomplikowane procedury i niejasne zasady cztery miliardy euro wydano z naruszeniem przepisów.

ETO wprost wskazuje w raporcie: „Liczba i wpływ błędów wykrytych przez Trybunał wskazują na utrzymujące się uchybienia w zakresie prawidłowości wydatków zadeklarowanych przez instytucje zarządzające. Największy udział w szacowanym poziomie błędu miały niekwalifikowalne wydatki i projekty, drugi pod względem wielkości udział wiązał się natomiast z przypadkami naruszenia zasad rynku wewnętrznego (np. zasad dotyczących zamówień publicznych i pomocy państwa) oraz brakiem głównej dokumentacji poświadczającej. Niektóre z powyższych błędów wynikały ze złożonych przepisów krajowych, wykraczających poza wymogi ustanowione w prawodawstwie UE”.

W obszarze spójności gospodarczej UE prowadzone są wieloletnie programy operacyjne, w ramach, których finansowane są poszczególne projekty, głównie za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W 2018 r. wydatki objęte kontrolą w tym obszarze wyniosły 23,6 mld euro i były znacznie większe niż w 2017 r. (8 mld euro). Natomiast niezgodnie z przepisami rozliczono projekty o wartości przekraczającej 4 mld euro.

Miejmy nadzieję, że zwrócenie uwagi przez Europejski Trybunał Obrachunkowy na problem zbyt skomplikowanych procedur wydatkowania i rozliczania środków unijnych w ramach projektów operacyjnych przyczyni się do zmian w prawie oraz zmian w sposobie dokonywania oceny sprawozdań Beneficjentów projektów przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące.

Sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2018 jest dostępne pod linkiem.

wstecz