UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie Banku BPH

Dodano: 07-02-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kolejny raz przedstawił istotny pogląd w sprawie. Dotyczy on sporu konsumenta z bankiem BPH w sprawie umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

Rozpoznawana sprawa, toczy się przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu (sygn. akt I C 207/16), o spłatę należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego frankiem szwajcarskim. Bank BPH wypowiedział konsumentowi umowę kredytu i żąda jego zapłaty w pozostałej do uregulowania części. Konsument natomiast domaga się uznania klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie za niedozwolone. Miały one, w jego opinii, zawyżać wysokość rat.

Z wnioskiem o wydanie istotnego poglądu w sprawie, do Prezesa UOKiK, zwrócił się konsument. Kwestionowane przez niego postanowienia dotyczą wyliczenia i przeliczania salda kredytu, sposobu wyliczania kursu kupna sprzedaży franka szwajcarskiego oraz spłaty rat w tej walucie. Prezes UOKiK poparł stanowisko klienta Banku BPH.

„Wskazane przez kredytobiorcę klauzule są, zdaniem urzędu, niedozwolone. Pozwalają bankowi jednostronnie ustalać wysokość świadczeń. BPH, w oparciu o stosowane klauzule waloryzacyjne, może korygować wartość kursu kupna i sprzedaży waluty o marżę, której wysokość oraz sposób obliczenia nie wynikają z umowy” – argumentuje UOKiK.

Tagi: uokik
wstecz