UODO wyjaśnia zasady używania monitoringu w miejscu pracy

Dodano: 16-08-2020
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych
Kategorie :

Urząd Ochrony Danych Osobowych zamieścił na swojej stronie internetowej artykuł o zasadach stosowania monitoringu w miejscu pracy. Jak wyjaśnił, pracodawca w zakresie używaniu kamer musi przestrzegać zarówno przepisów RODO, jak i Kodeksu pracy.

Po pierwsze, pracodawca, decydując się na założenie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, powinien określić konkretny cel wykorzystania tej technologii, np. zapewnienie bezpieczeństwa czy kontrola produkcji.

Po drugie, obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie o nagrywaniu osób, które potencjalnie mogą zostać na nim ujęte. Obowiązek ten wynika z art. 13 RODO. Pracodawca powinien przekazać m.in. swoją nazwę, adres, obszar oraz cel monitorowania, okres przetwarzania danych oraz ewentualnych odbiorców danych. Z kolei Kodeks pracy reguluje, że na dzień przed uruchomieniem monitoringu pracodawca musi oznaczyć za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny. Informacje o monitoringu powinny być też zawarte w układzie zbiorowym pracy regulaminie pracy albo obwieszczeniu.

Po trzecie, kamery nie mogą rejestrować dźwięku oraz być montowane w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy jest to niezbędne do realizacji określonego celu i nie naruszy godności i innych dóbr osobistych pracownika. Oznacza to, że co do zasady monitoringiem powinien być objęty niezbędny i minimalny obszar tak, by przetwarzać jedynie dane niezbędne do realizacji celu.

Po czwarte, pracodawca powinien udostępnić nagranie z monitoringu wizyjnego na żądanie pracownika. Stanowi to realizacja przepisu art. 15 ust. 1 RODO.

„Warto podkreślić, że przywołana regulacja daje pracodawcy uprawnienie skorzystania z monitoringu wizyjnego, nie jest to zatem jego obowiązek. Wprowadzenie tej formy monitoringu powinno być poprzedzone wnikliwą analizą jej konieczności, tym samym uznania, że do zapewnienia bezpieczeństwa np. pracownikom, nie można zastosować mniej ingerujących w prywatność środków umożliwiających zapewnienie tego bezpieczeństwa”, podsumował UODO.

wstecz