mBank wygrał z frankowiczem

Dodano: 23-06-2017

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do apelacji pozwanego banku i zmienił wyrok I instancji na korzyść instytucji bankowej.

Sąd orzekł, że postanowienia zawarte w umowie kredytu waloryzowanego w walucie obcej są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta. Jednak powództwo kredytobiorcy oddalił. Sąd stwierdził, że bank posiadał dowolność w kształtowaniu kursów walutowych w oparciu o własne wskaźniki. W ten sposób ryzyko pomiędzy bankiem a konsumentem było równo rozłożone. A zatem w opinii sądu indeksacja jest zgodna z prawem. Ponadto, wskazał, że kredytobiorca mógł nie zdecydować się na ten produkt.

Sąd wskazał też, że na kredytobiorcy ciąży obowiązek wykonania zobowiązania. Ponadto, w opinii sądu, konsument powinien był przedstawić wyliczenia, które będą potwierdzały, że dokonał nadpłaty w wyniku stosowanego przez bank spreadu. Natomiast, jak wskazał SO, konsument wybrał najbardziej korzystne dla siebie rozwiązanie tego sporu.

Źródło: Forbes.pl

wstecz