KE pracuje nad ujednoliceniem rynku detalicznych usług finansowych w UE

Dodano: 04-11-2016

W Komisji Europejskiej trwają prace nad stworzeniem Zielonej Księgi w sprawie detalicznych usług finansowych. Celem tych prac jest ujednolicenie usług finansowych i ich udostępnianie poza granice danego państwa, w którym działa dany usługodawca, w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komisja Europejska dostrzegła kilka istotnych problemów w dostępie do usług finansowych, z którymi stykają się obywatele UE mieszkający poza krajem pochodzenia. Z danych Eurostatu wynika, że jedynie 7% konsumentów kupiło produkt finansowy, w kraju UE innym niż kraj pochodzenia. KE także dostrzega dużą koncentrację instytucji finansowych na niektórych rynkach krajowych. Ponadto, jak podaje Komisja, europejscy konsumenci nie są chętni do częstego zmieniania swoich dostawców usług finansowych.

Wobec powyższych cech, KE uważa, że obecnie zauważalny jest w UE duży potencjał jednolitego rynku detalicznych usług finansowych. Projekt KE oraz jej inne inicjatywy, o których opowiadał Maciej Berestecki, Policy Officer w Komisji Europejskiej podczas VIII Kongresu Bancassurance, obejmują trzy główne cele:

  • poprawa sytuacji konsumentów poprzez zapewnienie im dostępu do odpowiedniej informacji przy kupowaniu produktów z innego kraju UE;
  • usunięcie zbędnych barier administracyjno-regulacyjnych blokujących sprzedaż transgraniczną;
  • wsparcie dla innowacyjnych projektów cyfrowych umożliwiając ich rozwój na jednolitym rynku UE.

Wśród aktualnych problemów wynikających z niejednolitego rynku usług finansowych dla indywidualnych konsumentów, EU wskazuje na różnice w wysokość składki ubezpieczenia OC czy oprocentowania kredytu hipotecznego w różnych krajach Wspólnoty. Poza tym, jak zauważają unijni urzędnicy, wiele innowacyjnych produktów jest dostępnych tylko w kraju pochodzenia danego produktu.

Komisja Europejska zakończyła już konsultacje społeczne. Obejmowały one najbardziej popularne produkty i usługi finansowe: usługi płatności i karty kredytowe, RORy i konta oszczędnościowe, ubezpieczenia komunikacyjne, na życie, zdrowotne i mieszkań, a także kredyty hipoteczne i inne.

Główne wnioski z konsultacji przeprowadzonych z konsumentami wskazują, że klienci instytucji finansowych oczekują:

  • łatwego dostępu do produktów oferowanych na innych rynkach UE i podstawowych produktów finansowych,
  • jasnej informacji i możliwości porównywania produktów z innych krajów UE,
  • przejrzystości opłat oraz kursów walutowych w transakcjach transgranicznych,
  • efektywnego rozstrzygania sporów transgranicznych i lepszej informacji o dostępności pozasądowych rozwiązywań sporów konsumenckich (ADR).

Natomiast przedstawiciele instytucji finansowych, biorących udział w konsultacjach KE, odpowiadali, że zależy im na powstaniu spójnych i zharmonizowanych regulacji w krajach UE. Chcą także ujednolicenia wymogów wobec dużych i małych dostawców usług finansowych. Jako kolejne potrzebne rozwiązanie wskazali utworzenie e-ID, które pozwalałoby na weryfikację klientów on-line zgodnie z wymogami AML (anti-money laundering). Ich zdaniem, regulatorzy powinni także wspierać innowacyjne pomysły, które sprzyjają konsumentom, np. Innovation hubs. 

wstecz