Do RM wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jego celem jest m.in. wzmocnienie UOKiK

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 01-10-2018

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt zakłada pięć kluczowych celów. Należą do nich:

  • dostosowanie polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym,
  • wzmocnienie pozycji instytucjonalnej Prezesa UOKiK poprzez wprowadzenie kadencyjności oraz ulepszenie dotychczasowego systemu wyboru Prezesa i Wiceprezesów UOKiK,
  • umożliwienie Prezesowi UOKiK bardziej elastycznego kształtowania struktury wewnętrznej UOKiK, w szczególności w odniesieniu do delegatur Urzędu,
  • poprawa skuteczności wykrywania naruszeń ustawy poprzez umożliwienie wymiany informacji z KNF dotyczących prowadzonych postępowań oraz dostęp do tajemnic prawnie chronionych, np. tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa,
  • dostosowanie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi do aktualnego stanu prawnego.

W zakresie szczegółowych regulacji w projekcie zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym kadencja Prezesa UOKiK będzie trwała 6 lat. Również poddano modyfikacji sposób wyboru Wiceprezesów Urzędu. Propozycja obejmuje mianowanie ich przez Premiera na wniosek Prezesa UOKiK. Zdaniem autorów projektu, rozwiązanie to pozwoli na lepsze planowanie polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie czasu oraz sprawniejsze realizowanie zadań. 

RM planuje przyjęcie projektu w IV kw. 2018 r.

Tagi: uokik, knf
wstecz