PE przyjął nowelizację IDD. Stosowanie dyrektywy najpóźniej od 1 października 2018 r.

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 02-03-2018

W dniu 1 marca 2018 r. Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przyjął dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji.

Zgodnie z przyjętą dyrektywą, państwa członkowskie stosują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy IDD najpóźniej od dnia 1 października 2018 r. Ponadto, dyrektywa reguluje, że do dnia 1 lipca 2018 r. państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie informują o nich Komisję.

Dyrektywę stosuje się z mocą wsteczną od dnia 23 lutego 2018 r. Dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 8 lutego br. Komisja Gospodarcza i Monetarna wprowadziła 1 poprawkę do pierwotnego brzmienia wniosku przedłożonego przez Komisję Europejską.

Sprawozdanie Komisji oraz Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji są dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

wstecz