Artykuły

Idąc za słowami Henry’ego Forda, jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić lepiej, taniej i wydajniej niż konkurencja, to bez sensu byśmy na realizację tych zadań tracili czas i energię. Lepszym...
czytaj wiecej
Warto zauważyć, że przepisy przejściowe i dostosowujące zawarte w rozdziale 19 Ustawy nie odnoszą się do postanowień dotyczących outsourcingu, w tym nie regulują, czy umowy na mocy których zakłady...
czytaj wiecej
Omawiana regulacja jest nowością w polskim prawie ubezpieczeń gospodarczych i została ustanowiona na skutek wdrożenia art. 49 ust. 1 dyrektywy. Artykuł ten nakłada bowiem na państwa członkowskie...
czytaj wiecej
Ustęp drugi komentowanego artykułu nakłada na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obowiązek zawiadamiania organu nadzoru co najmniej na 30 dni przed wdrożeniem outsourcingu funkcji należących...
czytaj wiecej
Omawiany artykuł został wprowadzony do Ustawy na skutek implementacji art. 38 dyrektywy, który nałożył na państwa członkowie obowiązek zapewniania, aby „zakłady ubezpieczeń i zakłady...
czytaj wiecej
Organ nadzoru ma możliwość realizacji powyżej wskazanego uprawnienia poprzez wydanie decyzji administracyjnej, w przypadkach stwierdzenia, że wykonywanie tych funkcji i czynności mogłoby odbywać się...
czytaj wiecej
Wskazane powyżej katalogi czynności, które zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą powierzyć w drodze outsourcingu w ocenie autorów komentarza są katalogami zamkniętymi. Oznacza to, że...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń mogą w drodze outsourcingu powierzyć wykonywanie następujących czynności: składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z tytułu umów...
czytaj wiecej
W poprzednio obowiązującej ustawie o działalności ubezpieczeniowej kwestie związane ze zlecaniem czynności ubezpieczeniowych były uregulowane w art. 3 ust. 6, 9 i 10, art. 30, art. 208 ust. 2 i art....
czytaj wiecej
Zawiadomienie dokonywane jest w celu umożliwienia dokonania przez organ nadzoru oceny czy planowane działania w zakresie outsourcingu są zgodne z wymaganiami ustawy określonymi w art. 73 – 77 ustawy....
czytaj wiecej
Art. 351. Do kontroli dostawców usług, którzy wykonują, w drodze outsourcingu, czynności ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz funkcje należące do systemu zarządzania powierzone przez zakład...
czytaj wiecej
W ramach implementacji art. 38 ust. 2 Dyrektywy Wypłacalność II, organ nadzoru jest uprawniony do prowadzenia kontroli na miejscu, w lokalu dostawcy usługi dla krajowego zakładu ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Oprócz tego ubezpieczyciele będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji umów outsourcingu zawierającej co najmniej: 1) dane identyfikujące przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy powierzające...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Spółka podniosła, że jej działania mają charakter outsourcingu związanego z przebiegiem oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu po wypadku ubezpieczonego (w celu ustalenia wysokości świadczenia) i...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Brak podstaw prawnych umożliwiających pozyskanie informacji z urzędów skarbowych przez zakłady ubezpieczeń IT (bariera nr 22) Obecnie w tym zakresie Polska Izba Ubezpieczeń prowadzi rozmowy z...
czytaj wiecej
Jeżeli chodzi o obowiązek zawarcia w ramach procedur wzoru umowy z dostawcą, to jej obowiązkowa treść została w precyzyjny sposób określona w rekomendacji 7.7, zgodnie z którą umowa z dostawcą usług...
czytaj wiecej
W efekcie nie ulega wątpliwości, że Rekomendacje muszą stosować krajowe zakłady ubezpieczeń, ale również zagraniczni ubezpieczyciele wykonujący działalność w zakresie ryzyk, których dotyczą omawiane...
czytaj wiecej
KNF oczekuje również, aby umowy zawierane przez zakład ubezpieczeń z zewnętrznymi dostawcami usług zapewniały, że świadczenie usług odbywać się będzie w sposób zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Organ nadzoru pracuje nad opracowaniem przepisów ustanawiających na rynku finansowym nową kategorię podmiotów – mały zakład ubezpieczeń. Ich działalność podlegałaby obowiązkowi uzyskania wpisu do...
czytaj wiecej