Artykuły

Oprócz najmu pojazdu zastępczego ERGO Hestia oferuje poszkodowanym także zwrot kosztów przejazdów taksówkami EcoCar. Na razie rozwiązanie przechodzi przez etap pilotażu i zostało uruchomione w...
czytaj wiecej
- To nasz pomysł na odpowiedzialny sposób zarządzania biznesem. I nie jest to jedyny pomysł, chcemy być coraz bardziej on-line w przygotowywaniu dokumentacji ubezpieczeniowej, aby zmniejszyć...
czytaj wiecej
Klienci sopockiego zakładu ubezpieczeń będą mogli dokonać wyboru auta z szerokiej oferty samochodów nowych (Masterlease) i używanych (Master1.pl). Dla osób ze stwierdzoną szkodą całkowitą...
czytaj wiecej
– Chcemy oszczędzić naszym klientom nieprzyjemności związanych z uszkodzeniem pojazdu, dlatego oferujemy możliwość rozszerzenie pakietu AC o opcję Auto Non Stop. PZU zapewnia auto zastępcze...
czytaj wiecej
Dotychczas część usług związanych z czynnościami pomocniczymi do usług ubezpieczeniowych i finansowych była zwolniona z podatku. Od dnia 1 lipca 2017 r. ust. 13 z art. 43 ustawy o VAT przestanie...
czytaj wiecej
W ramach tej formy kontaktu z klientem UNIQA zaoferuje sposób likwidacji szkody, a także m.in. przedstawi szczegółową ofertę najmu pojazdu zastępczego w przypadku szkód komunikacyjnych oraz ustali...
czytaj wiecej
Jak wskazało Ministerstwo Finansów, które jest autorem zmian, zniesienie zwolnienia z VAT dla usług pomocowych ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
czytaj wiecej
Sprawa dotyczy zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego za stawkę wyższą od tej zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń. W rozpoznawanej sprawie powód uległ wypadkowi z winy ubezpieczonego. Podczas...
czytaj wiecej
W końcu i Minister Finansów przyznał rację podatnikom, gdyż w uzasadnieniu do omawianej zmiany ustawy o VAT potwierdził, że zwolnienie od VAT dotyczy wszelkich usług likwidacji szkód, w szczególności...
czytaj wiecej

Orzeczenia

SN udzielił odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1275/18): „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie...
czytaj wiecej
W dniu 29 lipca br. do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o następującej treści: „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta jako odpowiedź na pytanie prawne przedstawione przez SO w Warszawie postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt XXII Ga 187/18) o treści: Czy normalnym następstwem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko pozwanemu towarzystwu ubezpieczeń wystąpił właściciel firmy specjalizującej się wynajmem pojazdów, który zawarł z poszkodowanym umowę cesji prawa zwrotu...
czytaj wiecej
W opublikowanym uzasadnieniu SN odniósł się do uchwały składu 7 sędziów z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11), w której wskazano, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje „celowe i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, w którym polisę  posiadał sprawca zdarzenia komunikacyjnego, wystąpiło przedsiębiorstwo, z którym poszkodowany zawarł...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał, że żądanie pozwu jest uzasadnione, gdyż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną, jaką są także koszty najmu pojazdu...
czytaj wiecej
Powód skierował do komisu pismo, w którym odstąpił od umowy sprzedaży komisowej i zażądał zwrotu poniesionych kosztów. W odpowiedzi pozwany oświadczył, że odstąpienie jest bezzasadne. Po sporządzeniu...
czytaj wiecej
W przypadku pierwszej sprawy, Sąd Rejonowy orzekł, że pozwany ma zwrócić poszkodowanemu całkowity koszt, jaki poniósł on za najem pojazdu zastępczego. SR stwierdził, że „poszkodowany ma prawo wyboru...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, odpowiedzi na reklamację należy...
czytaj wiecej
Podczas zgłoszenia szkody pozwanemu, poszkodowana otrzymała formularz „Pytania do wynajmu pojazdu zastępczego”. Zawierał on informacje, że pozwany w ramach pomocy poszkodowanym organizuje wynajem...
czytaj wiecej
Zdaniem Sadu drugiej instancji, w sprawie powstało zagadnienie prawne budzące wątpliwości, gdyż nie nastąpiła zapłata odszkodowania, lecz wynagrodzenia za wykonaną usługę. Wątpliwości zatem...
czytaj wiecej
Sąd I instancji stwierdził, że kwestią sporną między stronami jest kwestia zasadności wynajmu pojazdu zastępczego, w tym zasadności okresu najmu oraz wysokości dobowej stawki najmu. Sąd wskazał, na...
czytaj wiecej
Przyznane przez ubezpieczyciela zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, w ocenie powoda, nie rekompensuje jednak doznanej przez niego krzywdy, zaś wypłacone odszkodowanie nie...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego wynikało, iż uzgodniona przez strony umowy stawka czynszu najmu samochodu zastępczego, wynosząca 160 zł netto za dobę najmu, wykraczała ponad średnią stawkę rynkową dla najmu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Allianz odwołał się od decyzji Urzędu, podnosząc, że praktyka polegająca na odmowie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego poszkodowanym będącymi osobami fizycznymi miała charakter generalny, a...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Jak wskazali twórcy raportu, stosowanie przez zakłady ubezpieczeń metody kosztorysowej przy likwidacji szkód nie spełnia zadania, jakim jest przywrócenie stanu zniszczonego mienia do stanu sprzed...
czytaj wiecej
Odnośnie assistance samochodowego niemal wszystkie interwencje miały miejsce w Polsce (93%). Najczęściej potrzebowano pomocy w województwie mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim....
czytaj wiecej
Z analizy wynika, iż w tym okresie najczęstszą przyczyną zgłoszeń była awaria samochodu (74%), na drugim miejscu wypadek (18%). Wśród klientów Mondial Assistance przeważały powiadomienia związane z...
czytaj wiecej