Artykuły

Rządowe Centrum Legislacji zwróciło również uwagę, iż w uzasadnieniu do projektu należy wskazać przyczyny i skutki prawne ujęcia w zezwoleniu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i...
czytaj wiecej
Pytany o mocne strony Generali na polskim rynku, wymienił przede wszystkim silną pozycję w obsłudze korporacji, działalność w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, gdzie spółka chce...
czytaj wiecej
Podobnie zatem jak dotychczas na krajowym zakładzie ubezpieczeń oraz krajowym zakładzie reasekuracji ciąży obowiązek rozpoczęcia działalności w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania...
czytaj wiecej
Dyrektywa wprowadza obowiązek spełniania przez konkretne osoby pracujące u pośrednika ubezpieczeniowego lub w zakładzie ubezpieczeń określonych standardów w zakresie wiedzy i umiejętności. Nakłada...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej
Choć kwestia ta nie jest wskazana w przedmiotowym przepisie, a wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 97 ust. 2 w zw. z ust. 1), warto wskazać, iż zagraniczny zakład...
czytaj wiecej

Orzeczenia

„Z ustnych motywów wyroku wynika m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego prawidłowo zinterpretowała oraz zastosowała przepisy prawa materialnego, jak również wykazała celowość wydania decyzji w ramach...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Komisja stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz POLISA-ŻYCIE Towarzystwa Ubezpieczeń. Komisja nałożyła na Generali...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, w badanym okresie spadły o 5,84%, tj. o 0,40 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Działalność spółki opiera się na świadczeniu usług assistance polegających na zabezpieczaniu wartościowych rzeczy, takich jak sprzęt elektryczny, dokumenty. Są one opatrzone specjalnym brelokiem...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

– Cykle życia produktów czy technologii skróciły się tak istotnie, że wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga od korporacji coraz bardziej elastycznego podejścia do projektów, stąd zarządzanie zmianą...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 27,85 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym. W ubezpieczeniach na życie koszty wyniosły ok. 23,05 zł...
czytaj wiecej
Przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. wyniosły 72,746 mln zł, w tym 67,5 mln zł pochodziło od zakładów krajowych, a pozostałą kwotę 5 mln zł wpłaciły...
czytaj wiecej