Artykuły

Resort w odpowiedzi podkreślił, że kwestia współpracy krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z reasekuratorami z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których system...
czytaj wiecej
Wytyczne w głównym zakresie prezentują wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie przepisów dyrektywy. W publikacji uwzględniono orzeczenia wydane przed datą 31.05.2019 r. „W...
czytaj wiecej
Do tej pory pojazdy poruszające się poza krajem zamieszkania, w obrębie Wspólnoty, nie były kontrolowane pod względem posiadanego ubezpieczenia OC. Miało to zagwarantować prawo do swobodnego...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Jak zauważa Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK, dotychczasowe regulacje w tym zakresie stosowane w niektórych krajach bazują na zasadach ochrony jak w przypadku pojazdów napędzanych siłami...
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
Ustawa o PPK 19 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Jest jeden z najważniejszych projektów tej kadencji rządu, mający na celu zwiększenie kapitału na...
czytaj wiecej
Od 4 września br. agenci mogą wystawić polisę ubezpieczenia granicznego wyłącznie w Panelu Agenta. Wyjątkiem są pośrednicy, którzy sprzedają polisy na granicy Polski z Białorusią, Rosją i Ukrainą. W...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów z Insly, wymóg zbadania potrzeb klientów może przełożyć się na sukces pośredników poprzez rozszerzenie i zindywidualizowanie oferty. – Mimo licznych obaw panujących w środowisku...
czytaj wiecej
W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
Jak podkreślił Rusinowski, według długoterminowej strategii, przypis składki w wysokości powyżej 1 mld zł miał zostać osiągnięty w 2020 r. Teraz wg prognoz multiagencji ten cel będzie zrealizowany...
czytaj wiecej
Drugim scenariuszem jest większa specjalizacja pośredników. – Niektórzy być może zdecydują się na specjalizację w danej grupie produktów, w jakiejś niszy rynkowej i w ramach...
czytaj wiecej
Przepisy regulują powstanie na rynku płatniczym nowej usługi – dostępu do informacji o rachunku. Oznacza to, że instytucje w tym zakłady ubezpieczeń będą mogły korzystać z danych transakcyjnych...
czytaj wiecej
W odpowiedzi stwierdzono, że założenia MID do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony użytkowników dróg już sprawnie działają. Wskazano, że będzie to miało...
czytaj wiecej
Jednocześnie, projekt ustawy przewiduje jeszcze jedną kategorię podmiotów, które w praktyce mogą dystrybuować ubezpieczenia, do których jednak nie stosuje się przepisów projektowanej ustawy (tutaj...
czytaj wiecej
– Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń powstała, aby zapewnić klientom więcej informacji o produktach, które są oferowane przez rynek ubezpieczeniowy. Nasze obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
Art. 294 tej dyrektywy reguluje sprawozdania SFCR (Solvency and Financial Condition Report), dotyczącego wypłacalności i kondycji finansowej zakładu. Raport musi zawierać informacje odnoszące się do...
czytaj wiecej
Projektowana zmiana ustawy o reklamacjach wynika z konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów art. 14 Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), zgodnie z którym...
czytaj wiecej
Dyrektywa stanowi, że dystrybutorzy ubezpieczeń nie mogą być wynagradzani ani nie mogą wynagradzać swoich pracowników, a także oceniać ich wyników w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania...
czytaj wiecej
Wskazano ponadto, iż na szczególne docenienie zasługuje wysiłek Ministerstwa włożony w przygotowanie tak kompleksowej regulacji, jaką jest przedmiotowy projekt. „Jako środowisko głęboko...
czytaj wiecej
Natomiast twórcy projektu ustawy mieli na celu, przede wszystkim, dostarczenie konsumentom taniego i efektywnego sposobu rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami, oferujących zarówno towary jak i...
czytaj wiecej
Z uwagi na brak w Ustawie definicji „tajemnicy zawodowej”, do której nawiązuje Dyrektywa, ustawodawca zdecydował się na określenie jej zakresu w sposób opisowy, wskazując na informacje z którymi...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy kredytowe na zakup nieruchomości. "Ma ona spowodować rozwój...
czytaj wiecej
Model systemu ADR zaproponowany w projekcie ustawy będzie obejmował: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży; podmioty publiczne ADR o charakterze sektorowym działające „przy”...
czytaj wiecej
Do tej Komisja interweniowała w tej sprawie już dwukrotnie, wydając Polsce dwa ponaglenia. Ostatnie zostało wystosowane w grudniu 2015 r., co zmobilizowało polski rząd do przyspieszenia prac nad...
czytaj wiecej
W maju 2015 r. PE przyjął bardziej rygorystyczne zasady przeciw praniu brudnych pieniędzy. Czwarta dyrektywa w tej kwestii zobowiąże państwa członkowskie do prowadzenia głównych rejestrów informacji...
czytaj wiecej
Dyrektywa Wypłacalność II w rozdziale IV tytułu I („Zasady dotyczące prowadzenia działalności”) w sekcji 2 zawiera regulacje dotyczące systemu zarządzania. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu...
czytaj wiecej
W innym miejscu dyrektywa IDD mówi, że klientom należy z wyprzedzeniem udostępniać jasne informacje na temat statusu osób, które sprzedają produkty ubezpieczeniowe oraz rodzaju wynagrodzenia,...
czytaj wiecej
Kto będzie pośrednikiem i jaki będzie zakres jego obowiązków? Według dyrektywy IDD pośrednikiem ubezpieczeniowym jest każda osoba fizyczna lub prawna podejmująca lub prowadząca działalność z zakresu...
czytaj wiecej
Kontekst zmian W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462 i MEMO/10/542). Za cel...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Sprawozdanie Komisji zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 242 ust. 2 dyrektywy Wypłacalność II, stanowi ocenę korzyści wynikających ze wzmocnienia nadzoru nad grupą i zarządzania kapitałem w grupie...
czytaj wiecej
Nowelizacja doprowadziła do usunięcia z treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2) regulacji dotyczących zwolnień od VAT zawartych w...
czytaj wiecej
Ostatnie ustalenia z Parlamentem Europejskim zakładają, że termin transpozycji dyrektywy MiFID II do prawa krajowego przypadnie na okres do dnia 3 lipca 2017 r. Natomiast termin rozpoczęcia...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie o sygn. C-666/18 udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, które zostało skierowane przez francuski wymiar sprawiedliwości. Rozpoznawał on spór o naruszenie...
czytaj wiecej
W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko organizatorowi turystyki wystąpili klienci, niezadowoleni z wykonania usługi turystycznej. W pozwie domagali się od pozwanej spółki wypłaty po 1.260 zł...
czytaj wiecej
Pośrednik ubezpieczeniowy pełnił na rzecz powoda usługi związane z pozyskiwaniem nowych klientów, w tym przedstawiania oferty, a także zawierania z nimi umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz...
czytaj wiecej
Ogólne warunki dotyczące strony internetowej bankowości elektronicznej „e‑banking” zawierają warunek, zgodnie z którym powiadomienia o zmianach dotyczących rachunku bankowego, klient otrzymuje –...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Jednak w grudniu 2017 r. pod obrady Rady Ministrów został przedłożony projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw,...
czytaj wiecej
Banki nie informują również skutecznie swoich klientów, że przesłali informacje o zmianie warunków umowy przez e-bank. Jak wskazuje UOKiK, konsument nie ma obowiązku na bieżąco śledzić informacji...
czytaj wiecej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt poselski) - projekt dotyczył dodania...
czytaj wiecej
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W 2011 r. trwały prace...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Dyrektywa MiFID II, którą omawia Rzeczpospolita, dąży do polepszenia ochrony inwestorów – szczególnie klientów detalicznych – poprzez zwiększenie transparentności działalności instytucji finansowych...
czytaj wiecej
Do najważniejszych założeń należy wprowadzenie płatnego urlopu składającego się z minimum 4 miesięcy dla ojca lub matki oraz z 2 miesięcy płatnego urlopu rodzicielskiego dla ojca. W praktyce będzie...
czytaj wiecej
Postępowanie dotyczy niemieckiego sklepu internetowego z odzieżą (Fashion ID). Umieścił on na swojej stronie wtyczkę: facebookowy przycisk „Lubię to”. Gdy więc dany użytkownik trafia na stronę...
czytaj wiecej
Jak podkreślił w rozmowie, rozwój technologii czy pojawienie się internetu rzeczy sprawia, że wyłaniają się nowe zagrożenia cyfrowe i tym samym zwiększa się niebezpieczeństwo w sieci. Hakerzy czerpią...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie będzie także wymuszało na administratorach danych zapewnienie łatwego dostępu do danych osobowych ich właścicieli celem weryfikacji zgodności ich przetwarzania z obowiązującym...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Kontekst zmian W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462 i MEMO/10/542). Za cel...
czytaj wiecej

IDD

Inicjatywa zmian powstała w Parlamencie Europejskim (PE). Wskazał on, że branża ubezpieczeniowa może potrzebować więcej czasu na wdrożenie niezbędnych zmian technicznych i organizacyjnych. Parlament...
czytaj wiecej