ZU odpowiada za zdarzenia powstałe z powodu złej nawierzchni, nawet jeśli kierujący nie był uprawniony do prowadzenia pojazdu

Dodano: 09-10-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach Sygnatura: I ACa 200/17
Kategorie :

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 r. (sygn. akt I ACa 200/17) orzekł, że wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń następuje, gdy wypadek drogowy został spowodowany przez ubezpieczonego nieposiadającego uprawnień do prowadzenia pojazdu lub miał miejsce w następstwie prowadzenia pojazdu bez uprawnień. A zatem ubezpieczony kierujący bez uprawnień nie odpowiada za wypadek spowodowany złą nawierzchnią drogi.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił uposażony z tytułu ubezpieczenia na życie. Domagał się zapłaty od pozwanego kwoty 80 tys. zł z tytułu śmierci syna, a po rozszerzeniu powództwa kwoty 500 tys. zł.

Ubezpieczony zginął w wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło wskutek najechania na głębokie koleiny w nawierzchni drogi w trakcie manewru zmiany pasa ruchu. Ubezpieczony stracił panowanie nad kierowanym pojazdem. Miejsce występowania tych kolein nie było oznakowane. Pojazd, którym poruszał się ubezpieczony, był zarejestrowany jako motocykl. Kierowca nie posiadał prawa jazdy kategorii A, odbył jedynie kurs na prawo jazdy tej kategorii. Posiadał prawo jazdy kategorii B.

Ubezpieczony zawarł z pozwanym towarzystwem umowę ubezpieczenia. Obejmowała ona ochronę na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia wynosiła 500 tys. zł. Art. 8 lit. c) zawartej umowy ubezpieczenia wyłączał odpowiedzialność pozwanego, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego ubezpieczony zmarł, został spowodowany lub miał miejsce w następstwie prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu przez ubezpieczonego bez uprawnień.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo. Wskazał, że poszkodowany w momencie wypadku nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Ponadto, jak stwierdził SO, przyczyny i okoliczności niezłożenia egzaminu na prawo jazdy kategorii A przez ubezpieczonego nie mogą obciążać ubezpieczyciela. Sąd podkreślił, iż wymóg posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem jest wymogiem prawnym, a nieprzestrzeganie tego obowiązku dotyczy także sfery odpowiedzialności cywilnej. W związku z powyższym, Sąd Okręgowy przyjął, iż ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do świadczenia z umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwego śmiertelnego wypadku, gdyż zaistniała przewidziana umową przesłanka wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej.

Apelację od wyroku złożył powód. Wskazywał w niej, że pojazd, jakim poruszał się ubezpieczony, może być uznany za samochód.

Sąd Apelacyjny wskazał, że z treści art. 8 lit. c) umowy ubezpieczenia wynika, iż wyłączenie odpowiedzialności pozwanego następuje tylko, gdy wypadek został spowodowany przez ubezpieczonego nieposiadającego uprawnień lub miał miejsce w następstwie prowadzenia pojazdu bez uprawnień. W rozpoznawanej sprawie jedyną i wyłączną przyczyną wypadku był stan nawierzchni drogi. A zatem, jak orzekł SA, brak uprawnień do prowadzenia motocykla nie stanowił przyczyny ani współprzyczyny wypadku, ponieważ jego posiadanie nie zapobiegło ani wypadkowi, ani jego skutkom.

W związku z powyższym SA zmienił zaskarżony wyrok i zasądził od pozwanego na rzecz powoda umówioną sumę ubezpieczenia z tytułu śmiertelnego, nieszczęśliwego wypadku, tj. 500 tys. zł.

Pliki do pobrania

wstecz