Zakład ubezpieczeń zapłaci zadośćuczynienie za przekazanie osobie trzeciej danych osobowych w zbyt szerokim zakresie

Dodano: 19-02-2021
Publikator: ​Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XXV C 2596/19

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygn. akt XXV C 2596/19) orzekł, że poprzez przekazanie osobie trzeciej danych osobowych (personalnych) powódki w zbyt szerokim zakresie, pozwany zakład ubezpieczeń naruszył prawo powódki do prywatności i doprowadził do powstania po jej stronie szkody niemajątkowej (krzywdy).

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od zakładu ubezpieczeń kwoty 10 tys. zł zadośćuczynienia, w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych powódki poprzez nieuprawnione ujawnienie ich osobom trzecim. Jak wskazała, towarzystwo, w którym posiadała ubezpieczenie OC ppm., przekazało osobie uczestniczącej w zdarzeniu drogowym jej dane, w tym imię i nazwisko powódki, jej adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, a także dane pojazdu. O incydencie powódka została zawiadomiona przez pozwaną spółkę. Kobieta w związku z tym zdarzeniem odczuwała niepokój, zmieniła numer telefonu komórkowego, a w banku zastrzegła, że wypłaty z jej rachunku bankowego mogą być dokonywane tylko na jej osobiste zlecenie.

ZU odmówił realizacji roszczenia. Wskazywał, że przekazanie danych jest zgodne z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Incydent z kolei stanowił omyłkę, która nie rodzi odpowiedzialności odszkodowawczej.

Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy, wskazał, że w celu oceny roszczenia powódki zbadać należało, czy udostępnienie przez pozwanego danych osobowych powódki osobie poszkodowanej w kolizji drogowej było zgodne z prawem. Po pierwsze przywołał art. 29 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń udostępnia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania. Także z ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika, że kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany podać swoje dane, dane właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń. W związku z tym sąd orzekł, że dane powódki, jako właściciela pojazdu uczestniczącego w kolizji drogowej, mogły zostać – co do zasady – udostępnione osobie poszkodowanej w kolizji.

Jednocześnie z art. 5 RODO wynika, że przetwarzane dane osobowe (a więc i przekazywane osobie trzeciej) muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne jest do celów, w których są przetwarzane. A zatem zgodnie z przywołanymi przepisami, wystarczające do realizacji tych celów jest udostępnienie imienia i nazwiska właściciela pojazdu i numeru polisy ubezpieczenia OC (ewentualnie dodatkowo miejsca zamieszkania). Poza te cele wykracza udostępnienie numeru PESEL i numeru telefonu właściciela pojazdu. Wobec tego uznać należało, że pozwany ubezpieczyciel nie był uprawniony do przekazywania informacji taki jak numeru PESEL i numeru telefonu powódki. Przekazanie tych danych powódki wykraczało poza upoważnienie ustawowe i było bezprawne.

Jak orzekł sąd, poprzez przekazanie osobie trzeciej danych osobowych (personalnych) powódki w zbyt szerokim zakresie, pozwany naruszył prawo powódki do prywatności i doprowadził do powstania po jej stronie szkody niemajątkowej. Z drugiej strony Z materiału dowodowego sprawy nie wynika, by dane osobowe powódki zostały upublicznione lub wykorzystane w sposób niezgodny z prawem przez osobę niepowołaną. A zatem krzywda wyrządzona powódce na skutek naruszenia jej danych osobowych okazała się niewielka. W ocenie Sądu odpowiednim zadośćuczynienie dla powódki w kontekście rozmiaru jej krzywdy była kwota 1.500 zł.

Pliki do pobrania

wstecz