Zadośćuczynienie za szkodę powstałą w wyniku wypadku drogowego

Dodano: 30-06-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: I ACa 611/15

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 maja 2016 r. (sygn. akt I ACa 611/15) orzekł, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest związana z bezpośrednimi skutkami wypadku drogowego, w wyniku którego powstała szkoda.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanej uczennicy gimnazjum, poruszającej się na wózku inwalidzkim, która została potrącona na przejściu dla pieszych. Gimnazjalistka domagała się kwoty 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 13.851,02 zł tytułem odszkodowania za poniesione przez nią koszty związane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia wraz z ustawowymi odsetkami. Ponadto, wniosła o kwotę 1.064,35 zł tytułem comiesięcznej renty.

Przed wypadkiem kobieta poruszała się na wózku inwalidzkim. Na skutek rehabilitacji i intensywnej terapii zaczęła samodzielnie chodzić na krótkich dystansach o kulach. Po wypadku u dziewczyny rozpoznano rozległe stłuczenia, złamania, otarcia skóry i rany. W związku z czym nie mogła kontynuować leczenia przez co najmniej 3 miesiące i w tym czasie korzystała z pomocy osób najbliższych. Rehabilitacja została wstrzymana.

W toku postępowania likwidacyjnego pozwany ubezpieczyciel przyznał i wypłacił poszkodowanej kwotę 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia, kwotę 10.000 zł tytułem odszkodowania oraz kwotę 5.000 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia.

Uczennica wciąż odczuwała dyskomfort związany z utratą zębów, ograniczyła spotkania ze znajomymi, wstydząc się swojej twarzy. Miała również problemy ze snem. Uczęszczała do psychologa na zajęcia terapeutyczne. Wymagała opieki osób trzecich. Początkowo miała problemy z samodzielnym jedzeniem. W chwili obecnej jest studentką prywatnej szkoły kosmetologicznej, a decyzja o wyborze podyktowana była przystosowaniem placówki dla osób niepełnosprawnych.

Sąd Okręgowy stwierdził, że odpowiedzialność pozwanego ubezpieczyciela jest związana z bezpośrednimi skutkami wypadku drogowego, który spowodował u niej szkodę. Pozwany odpowiada za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że kwota, która powinna w całości zaspokoić roszczenie powódki z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, to kwota 400.000 zł, która jest adekwatna do doznanych przez nią obrażeń, skali cierpień, trwałości następstw, okresu rekonwalescencji oraz rokowań na przyszłość. Od tak określonej kwoty należało odliczyć kwotę 60.000 zł, którą pozwany wypłacił w toku postępowania likwidacyjnego. Dalej idące żądanie z tytułu zadośćuczynienia Sąd oddalił, uznając je za nadmiernie wygórowane.

Sąd Apelacyjny zwrócił jednak uwagę, iż w ocenie Sądu Okręgowego umknęło stwierdzenie zawarte w opinii biegłych z zakresu neurologii, ortopedii - traumatologii oraz rehabilitacji, że na stan zdrowia dziewczyny po wypadku ogromny wpływ miała wcześniejsza choroba.

SA stwierdził więc, iż adekwatną do doznanej przez powódkę krzywdy spowodowanej wypadkiem kwotą zadośćuczynienia jest 200.000 złotych (przy uwzględnieniu już wypłaconego świadczenia w wysokości 50.000 zł). Zadośćuczynienie w takiej wysokości dostatecznie wynagradza niedogodności wynikające z doznanej krzywdy oraz stanowi dla niej odczuwalną wartość ekonomiczną i jest utrzymane w rozsądnych granicach.

Pliki do pobrania

wstecz