Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 marca 2005 r.

Dodano: 20-11-2014
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-472/03

Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-472/03.

Artykuł 13 część B lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że czynności „back office”, polegające na wykonywaniu za wynagrodzeniem usług na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, nie stanowią usług pokrewnych czynnościom ubezpieczeniowym dokonywanym przez brokera bądź pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu tego przepisu. 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz