WSA uchylił decyzję KNF ws. nieudzielenia zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy

Dodano: 17-03-2020
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sygnatura: VI SA/Wa 1523/19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2020 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1523/19) orzekł o uchyleniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2018 r. ws. odmowy zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy.

Komisja Nadzoru Finansowego na 413. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 r. o odmówiła wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA. Wówczas Komisja uznała brak należytego przygotowania organizacyjnego spółki do rozpoczęcia działalności, w tym niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

PBA odwołał się od decyzji KNF. Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w całości w mocy decyzję administracyjną z dnia 27 listopada 2018 r. Komisja podkreśliła, że „wydając decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji stwierdza, że zamieszczone w niniejszej decyzji rozstrzygnięcie pokrywa się z rozstrzygnięciem zawartym w decyzji objętej wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a co za tym idzie zasadna jest odmowa wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy Spółka Akcyjna”.

Decyzja została zaskarżona do WSA. Ten nie zgodził się ze stanowiskiem KNF i uznał, że PBA był przygotowany do prowadzenia działalności bankowej. Tym samy WSA uchylił zaskarżoną decyzję KNF z 14 maja 2019 r. Dodatkowo KNF będzie musiała zwrócić koszty postępowania w wysokości 10,5 tys. zł.

– Wyrok nie jest prawomocny. Ostateczna decyzja co do dalszych kroków KNF w tej sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu i analizie pisemnego uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie, niemniej jednak, uwzględniając ustne motywy wygłoszone przez sąd, zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA – zapowiada Jacek Barszczewski, rzecznik nadzoru.

Jeśli Komisja przegra w postępowaniu kasacyjnym, będzie musiała ponownie rozpatrzeć sprawę.

Tagi: knf
wstecz