WSA: brak danych ubezpieczanych członków zarządu na polisie nie powoduje powstania po ich stronie przychodu

Dodano: 12-10-2018
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Sygnatura: I SA/Wr 525/18

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 września 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 525/18) orzekł, że jeśli w umowie ubezpieczenia członków zarządu osoby podlegające ochronie nie zostały wymienione z imienia i nazwiska, to po ich stronie nie powstaje obowiązek podatkowy.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła spółka. Powódka wykupiła dla prezesa ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem, co wynikało z kontraktu menedżerskiego, przy czym ani w polisie, ani we wniosku ubezpieczeniowym nie wymieniono danych CEO.    

W związku z tym, spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Spółka zastanawiała się, czy zakupienie przez nią ubezpieczenia pociąga za sobą powstanie przychodu po stronie prezesa, podlegającego opodatkowaniu.

W opinii spółki, po stronie prezesa nie powstaje przychód z tego powodu, że nie jest możliwe przypisanie świadczenia do konkretnej osoby. Ponadto, w trakcie trwania ochrony skład zarządu spółki może się zmienić i objąć ochroną inne osoby.

Ze stanowiskiem wnioskującej nie zgodził się Dyrektor KIS. Jego zdaniem, dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa przyniosła prezesowi korzyść majątkową, za co powinien uiścić podatek. Organu podatkowego nie przekonał też argument o braku zapisu danych prezesa na polisie. Dyrektor KIS wskazał, że krąg osób objętych ochroną jest zamknięty mimo, że nie wymieniono ich z imienia i nazwiska, a opłacenie za nich składki przez wnioskującą stanowi nieodpłatne świadczenie.   

Spółka zaskarżyła decyzję Dyrektora KIS do WSA. Ten orzekł, że aby otrzymywane świadczenie zostało uznane za przychód musi m.in. stanowić wymierną korzyść i być przypisane konkretnemu pracownikowi. Natomiast sporne ubezpieczenie obejmuje grupę osób – członków zarządu i rady nadzorczej, posiadających różny zakres zadań, uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności. 

wstecz