Uchwała SN ws. roszczeń klientów za misselling

Dodano: 15-09-2020
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 80/19

Sąd Najwyższy składu 3 sędziów w uchwale z dnia 11 września 2020 r. (sygn. akt III CZP 80/19) orzekł, że żądanie unieważnienia umowy przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070), jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego (art. 363 § 1 k.c.), którego skuteczne dochodzenie jest uzależnione od spełnienia ogólnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.  

Jak wyjaśnił Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku, jeśli czyn niedozwolony doprowadził do podpisania umowy, to można żądać jej rozwiązania. Powodowie mogą także żądać w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej, zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej i częściowego unieważnienia umowy. Jest to jednak zależne od spełnienia ogólnych przesłanek.

wstecz