Szkoda z tytułu kosztów najmu samochodu zastępczego

Dodano: 18-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Sygnatura: IV Ca 1729/15

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w wyroku z dnia 22 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV Ca 1729/15) orzekł, że szkodę z tytułu kosztów najmu samochodu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi średnia stawka najmu tej samej klasy samochodów co uszkodzony, na rynku właściwym, podczas gdy nie rekompensuje to w całości szkody powoda.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanej w wyniku wypadku samochodowego. Kobieta wynajęła samochód zastępczy od powoda – właściciela wypożyczalni aut - do czasu wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą. Mężczyzna w pozwie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń powołał się na zawartą z kobietą umowę cesji wierzytelności z tytułu naprawienia szkody w zakresie kosztów najmu pojazdu zastępczego. Mężczyzna domagał się kwoty 3 961,20 zł od ubezpieczyciela.

Mężczyzna wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego, podnosząc, iż SR błędnie przyjął, że szkodę z tytułu kosztów najmu samochodu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi średnia stawka najmu tej samej klasy samochodów co uszkodzony, na rynku właściwym, podczas gdy nie rekompensuje to w całości szkody powoda.

Z opinii biegłego wynikało, iż uzgodniona przez strony umowy stawka czynszu najmu samochodu zastępczego, wynosząca 160 zł netto za dobę najmu, wykraczała ponad średnią stawkę rynkową dla najmu pojazdu porównywalnej klasy do pojazdu uszkodzonego, która wynosiła 140 zł netto za dobę. Sąd uznał średnią stawkę rynkową ustaloną przez biegłego za prawidłową, ponieważ opinia obejmowała analizę ofert najmu u wielu podmiotów działających na lokalnym rynku.

Sąd Okręgowy zwrócił również uwagę, iż to powód był wynajmującym, a zatem to on ustalał stawkę czynszu najmu, kreując tym samym wysokość należnego poszkodowanej odszkodowania. Odszkodowanie to nie mogło jednak, w ocenie Sądu Okręgowego, wykraczać poza średnie stawki stosowane na lokalnym rynku, ponieważ jedynie w takim zakresie szkoda przejawiająca się w kosztach najmu pojazdu zastępczego przez poszkodowanego mogła być uznana za pozostającą w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem, z którego ona wynikła.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy podkreślił również, iż o ile poszkodowany może zawrzeć umowę najmu przy stawce swobodnie ustalonej przez strony umowy (art. 353 [1] Kodeksu cywilnego), to nie można jednak pomijać okoliczności, iż w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z relacją poszkodowany – sprawca szkody / jego ubezpieczyciel, gdzie źródłem odpowiedzialności nie jest kontrakt, lecz delikt. Zdaniem Sądu, znaczenie miała zatem ekonomiczność odszkodowania przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych, z punktu widzenia poszkodowanego, który powinien dokonać wyboru usług dobrej jakości za rozsądną cenę. Uprawnienia poszkodowanego podlegały ograniczeniom w tym znaczeniu, iż dokonując wyboru podmiotu, z którego usług skorzysta, powinien on dołożyć należytej staranności. Od racjonalnie działającego poszkodowanego należało wymagać, że będzie dbał o interesy drugiej strony zobowiązania, jak o swoje własne. O ile nie miał on obowiązku poszukiwania najtańszych stawek na rynku, nie był jednak zwolniony z obowiązku działania z należytą starannością, tak by ponieść koszty jedynie ekonomicznie uzasadnione.

Co więcej, obowiązkiem poszkodowanego wynikającym zarówno z art. 826 § 1 Kodeksu cywilnego, jak i art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest minimalizacja skutków szkody, a nie ich nieuzasadnione zwiększanie. Przepis art. 361 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 363 Kodeksu cywilnego przewiduje obowiązek pokrycia przez dłużnika normalnych skutków następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Sąd uznał więc, iż nie było podstaw do uznania w pełni zastosowanej przez strony umowy stawki czynszu najmu, skoro istniała możliwość wynajmu pojazdu tej samej klasy za niższą cenę na lokalnym rynku.

Pliki do pobrania

wstecz