Świadczenie wykupu jest świadczeniem głównym umowy ubezpieczenia na życie z UFK

Dodano: 18-10-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: V Ca 996/14

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt V Ca 996/14) orzekł, że świadczenie wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z UFK jest świadczeniem głównym.

W rozpoznawanej sprawie powód wniósł o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń 20 845,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Kwota ta stanowiła zainwestowaną w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym składkę, której wypłaty powód żądał bezskutecznie od pozwanego zakładu ubezpieczeń w ramach tzw. świadczenia wykupu.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sąd Rejonowy zasądził jednak od ubezpieczyciela na rzecz powoda całość żądania. SR wyjaśnił, że kwestią sporną było to, czy postanowienia umowy, a konkretnie ust. 15 załącznika nr l do OWU, regulujące rozliczenia finansowe stron umowy w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz