SR: między powstałą szkodą a winą sprawcy musi nastąpić związek przyczynowy

Dodano: 13-07-2018
Publikator: Sygnatura: I C 332/15

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze w wyroku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I C 332/15) orzekł, że zgodnie z art. 415kc, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia, a na kanwie opisywanej sprawy nie sposób przypisać winy pozwanemu. W związku z tym SR oddalił powództwo.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła kobieta, która na skutek upadku z krzesła znajdującego się w biurze pozwanego doznała stłuczenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa ze skręceniem i naderwaniem odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stłuczeniem dolnej części grzbietu i miednicy. Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty w wysokości 12 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Zdaniem poszkodowanej krzesło, na którym usiadła było niesprawne. W odpowiedzi pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o obciążenie powódki kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Pozwany wskazał, że brak ostrożności powódki doprowadził do upadku i ta okoliczność w całości obciąża powódkę. Dodatkowo powódka na miejscu nie zgłaszała żadnych dolegliwości i o własnych siłach opuściła biuro, a pierwsze zaświadczenie lekarskie datowane jest na kilka dni po zdarzeniu. Zdaniem pozwanego schorzenia wskazane w dokumentacji medycznej są wynikiem stanu zdrowia powódki, a nie jej upadku.

Zdaniem Sądu należało przyjąć, że to nieumiejętny sposób siadania przez powódkę, która była dodatkowo ograniczona ruchowo, spowodował jej upadek. Opinia lekarska wskazywała, że powódka cierpiała wcześniej na szereg dolegliwości spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi, które pozostawały bez związku z przebytym urazem. Przy tym uraz powstały w wyniku wypadku z dnia 3 października 2013 r. nie spowodował, aby powódka doznała trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednakże skoro nie została spełniona przesłanka zawinienia przez pozwanego, bez znaczenia orzeczniczego było dokonywanie dalszych szczegółowych ustaleń co do zakresu doznanych przez powódkę obrażeń. Takimi motywami kierował się sąd oddalając wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego z zakresu medycyny.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze uznał, że na kanwie opisywanej sprawy nie sposób przypisać winy pozwanemu. Podstawową kwestią w omawianej sprawie było wyszczególnienie przesłanek odpowiedzialności deliktowej udzielających odpowiedzi na pytania: kiedy, od kogo i w jakich warunkach poszkodowany może domagać się naprawienia szkody. Przesłankami odpowiedzialności deliktowej są: powstanie szkody, popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego, związek przyczynowy między szkodą a czynem zabronionym, wina sprawcy. Powinny zatem kumulatywnie zaistnieć wszystkie wymienione przesłanki, gdyż tylko wtedy pozwany skutecznie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności naprawczej. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że niektóre zdarzenia w otaczającej nas rzeczywistości nie dają zamknąć się w klamry przepisów prawnych. Wnioskowanie w sprawach o odszkodowanie przebiega kolejno od zdarzenia do skutku, które łączy związek przyczynowo - skutkowy. W tej sprawie nastąpiła próba odwrócenia kolejności tj. zaistniał skutek, więc należy szukać przyczyny. Natomiast nie zawsze jest tak, że za każdym ujemnym w konsekwencje zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem) kryje się ktoś kto jest za nie odpowiedzialny w znaczeniu prawnym i od kogo można żądać naprawienia szkody. Taka sytuacja ma miejsce w opisywanej sprawie.

wstecz