SO: szkoła odpowiada za zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki

Dodano: 01-06-2020
Publikator: Sąd Okręgowy w Olsztynie Sygnatura: I C 22/19

Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 24 stycznia 2020 r. (sygn. akt I C 22/19) orzekł, że do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nauczyciele i administracja szkoły zobowiązani są do nadzoru nad uczniem podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

W rozpoznawanej sprawie małoletnia uczennica gimnazjum, prowadzonego przez stowarzyszenie, podczas lekcji wychowania fizycznego doznała zwichnięcia i repozycji prawego stawu ramiennego wraz z uszkodzeniem obrąbka stawu barkowego, skutkującego powracającym i nawykowym „wypadaniem barku”, co wymagało leczenia operacyjnego. Obrażenia te spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 15 %.

Poszkodowana domagała się wypłaty odszkodowania za koszty poniesione w związku z wypadkiem oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Roszczenia powódki nie uznało towarzystwo ubezpieczeń, które udzielało ochrony OC, także nauczycieli, instruktorów i wychowawców, oraz NNW uczniów i pracowników. Spółka wskazała, że o szkodzie dowiedziała się dopiero w momencie otrzymania powództwa, z związku z czym nie mogła wcześniej dokonać postępowania likwidacyjnego. Dodatkowo w ocenie towarzystwa, zdarzenie miało charakter losowy, nie wynikało z działań czy zaniedbań nauczyciela. Pozwana nie udowodniła także, aby zachowanie to obciążało ubezpieczonego, a szkoda pozostawała w związku z zawinionym działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego podmiotu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie stanął po stronie poszkodowanej. Wskazał, że winę za zdarzenie ponosi pozwane stowarzyszenie jako organ prowadzący szkołę, do zadań którego w szczególności należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nauczyciele zaś i administracja szkoły zobowiązani są do nadzoru nad uczniem podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie szkoła nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W przypadku, gdy miejsce jest nieprzystosowane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa szkoła powinna ograniczyć ilość dzieci uczestniczących w trakcie jednej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego lub zapewnić swobodne miejsce oczekiwania każdemu na swoją kolej.

Sąd orzekł, że pozwane stowarzyszenie ma wypłacić zadośćuczynienie w wysokości 60 tys. zł. „Kwota ta jawi się jako odpowiednia do skali krzywdy, której doznała, uwzględnia również młody wiek powódki. Zadośćuczynienie w tej wysokości, zdaniem Sądu, jest także należycie wyważone i pozostaje w odpowiedniej relacji do aktualnych stosunków majątkowych społeczeństwa”, podano w pisemnym uzasadnieniu wyroku. Na jej wysokość sąd uwzględnił takie czynniki jak: cierpienia powódki wynikające z dolegliwości bólowych w trakcie leczenia, trudności codziennym funkcjonowaniu i konieczność korzystania z pomocy bliskich jak i znajomych w szkole w codziennych czynnościach, niemożność uprawnia sportu.

Ponadto sąd uwzględnił roszczenia powódki co do zwrotu kosztów leczenia. SO, „uwzględniając realia funkcjonowania publicznej służby zdrowia jak i dostępnych terminów wizyt”, uznał  za racjonalne korzystanie przez powódkę prywatnie z pomocy fachowców. Zatem powódce odszkodowanie przyznano w łącznej kwocie 14,5 tys. zł. Obejmowało ono: zakup ortezy, konsultacje ortopedyczne i rehabilitacyjne, koszty dojazdu na konsultacje, terapię manualną, turnus rehabilitacyjny oraz inne wizyty u specjalisty.

Pliki do pobrania

wstecz