SO: przez ruch przedsiębiorstwa należy rozumieć każdą jego działalność

Dodano: 04-01-2019
Publikator: Sąd Okręgowy w Kielcach Sygnatura: II Ca 683/18

Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 20 września 2018 roku (sygn. akt II Ca 683/18) orzekł, że szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa stanowią te będące skutkiem użycia sił przyrody i pozostające w związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił oraz pozostające w związku tylko z samym ruchem przedsiębiorstwa jako całości. Oznacza to, że przez ruch przedsiębiorstwa należy rozumieć każdą działalność przedsiębiorstwa, a nie tylko tą związaną z działaniem sił przyrody.

W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia OC. Towarzystwo odmówiło wypłaty świadczenia, wskazując, że zdarzenie należy postrzegać jako nieszczęśliwy wypadek, któremu ubezpieczony nie był w stanie zapobiec.

Sąd Rejonowy zgodził się ze stanowiskiem powoda. Wskazał, że szkoda doznana przez powoda pozostaje w związku przyczynowym z ruchem przedsiębiorstwa. Jak podał SR, do zdarzenia doszło na terenie hotelu podczas działania urządzeń poruszanych za pomocą sił przyrody, z których to korzystał powód.  

Apelację od wyroku I instancji złożyła strona pozwana. W apelacji towarzystwo wskazało, że w dobie rozwoju technologicznego użycie sił przyrody jest tak powszechne, że żadne przedsiębiorstwo i nie mogłoby funkcjonować bez prądu, a także, że do zdarzenia doszło z powodu niezachowania przez powoda należytej ostrożności. 

Sąd Okręgowy odrzucił apelację. Wskazał, że hotel jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody, a część basenowa stanowi jego element i jest ona, jak cały hotel, wprawiana w ruch za pomocą energii elektrycznej. Stanowi warunek niezbędny do funkcjonowania basenu, a w tym zakresie czynnik mechaniczny przeważa nad czynnikiem ludzkim. 

Sąd wskazał też, że aby można było przypisać prowadzącemu przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, odpowiedzialność za zaistniałą szkodę, musi dojść do jej wyrządzenia przez ruch tego przedsiębiorstwa. Za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa uważa się te, które są skutkiem użycia sił przyrody i pozostają w związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił, jak i wtedy, gdy szkoda pozostaje w związku tylko z samym ruchem przedsiębiorstwa jako całości. W tym ujęciu, zdaniem SO, przez ruch przedsiębiorstwa należy rozumieć każdą działalność przedsiębiorstwa, nie tylko tą, która jest związana z działaniem sił przyrody.

W tym przypadku odpowiedzialność przedsiębiorcy jest oparta na zasadzie ryzyka i może zostać wyłączona jedynie w ściśle określonych przypadkach, przy czym ciężar wykazania wystąpienia którejś z tych przesłanek spoczywa na przedsiębiorcy. Jak uznał SO, w rozpoznawanej sprawie pozwany nie przedstawił dowodów na okoliczność, że do szkody doszło z winy poszkodowanego, a okoliczności zdarzenia przytoczone przez pozwanego nie dają podstawy do takiego wnioskowania.

Pliki do pobrania

wstecz